asd
35. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Stratasis® szalag – Új lehetőség a stresszinkontinencia kezelésére

A szer­zők stresszinkontinencia ke­ze­lé­sé­ben el­ter­jedt sza­lag­mű­té­tek kö­zül egy új tí­pu­sú meg­ol­dást, a Stratasis® sza­lag al­kal­ma­zá­sát is­mer­te­tik. Ki­tér­nek a sza­lag ed­di­gi le­he­tő­sé­gek­től el­té­rő jel­le­gé­re, is­mer­te­tik al­kal­ma­zá­sá­nak ja­val­la­tát, el­len­ja­val­la­tát, a be­ül­te­tés mód­ját. 10 be­teg utánvizsgálata...

Tovább

Bianchi-féle transscrotalis orchidopexiával szerzett rövid távú tapasztalatok

A szer­zők ret­ros­pek­tív fel­dol­go­zás­ban vizs­gál­ták a Bianchi-féle transscro­ta­lis orchidopexia ered­mé­nyes­sé­gét olyan he­re­le­szál­lá­si za­va­rok ese­tén, ame­lyek­ben a preoperatív fi­zi­ká­lis vizs­gá­lat so­rán a he­re fe­szü­lés­sel a he­re­zacs­kó­ba húz­ha­tó volt. 36 Bianchi-orchidopexia tör­tént 27 pá­ci­ens­nél. Az ese­tek fel­dol­go­zá­sa so­rán...

Tovább

Endoszkópos antireflux beavatkozásaink eredményei

Az 1980-as évek­től fo­ko­za­to­san vált nép­sze­rűvé a gyer­mek­ko­ri vesi­coure­teralis reflux (VUR) ke­ze­lé­sé­re ki­dol­go­zott en­do­szkó­pos antireflux el­já­rás. Az ál­ta­lunk Ma­gyar­or­szá­gon el­ső­ként, 2001 óta al­kal­ma­zott anyag­gal (Deflux®) el­ért ered­mé­nye­ink­ről szá­mo­lunk be. 2001. áp­ri­lis–2005. már­ci­us kö­zött 41 gyer­mek­ben 52 ...

Tovább

Egyoldali kettős impaktált uréterkő perkután eltávolítása

A szer­zők a perkután ureterolithotomia új al­kal­ma­zá­si le­he­tő­sé­gé­ről, szá­mol­nak be, amely­nek so­rán a fel­ső vagy kö­zép­ső uréterszakaszba szi­mul­tán be­éke­lő­dött két kő el­tá­vo­lí­tá­sa egy ülés­ben és egy szúrcsatornán ke­resz­tül el­vé­gez­he­tő. A mű­té­ti tech­ni­kát eset­is­mer­te­té­sük so­rán mu­tat­ják be. Vé­le­mé­nyük sze­rint a...

Tovább

Urodinámiás alapvizsgálatok a felső húgyúti obstrukciók megítélésében III. – A retroperitonális tér nyomás meghatározásának módszerei és jelentősége a felső húgyúti urodinámiás vizsgálatokban

Mind az egy­sze­rű intrapyelaris nyo­más­vizs­gá­lat, mind va­la­men­­nyi fel­ső húgy­úti nyo­más-áram­lás vizs­gá­lat alap­ve­tő fel­ada­ta a va­lós intrapyelaris nyo­más pon­tos meg­ha­tá­ro­zá­sa. Eh­hez szük­ség van a ve­se kö­rü­li szö­ve­tek nyo­má­sá­nak, mint re­fe­ren­cia­nyo­más­nak a meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra. Új mód­sze­rünk­kel in­di­rekt mó­don ...

Tovább

Stresszinkontinencia és cystokele korrekciója transzobturatorikus polipropilén hálóval

A stresszinkontinencia és a cystokele együt­tes elő­for­du­lá­sát gyak­ran ész­lel­jük. Ilyen ese­tek­ben jól al­kal­maz­ha­tó az alább is­mer­te­tett minimál-invazív, transzobturatorikus po­lip­ro­pi­lén há­ló imp­lan­tá­ció. A be­ül­te­tett há­ló elül­ső ré­sze transzobturatorikus sza­lag­ként mű­kö­dik, a töb­bi ré­sze a hó­lya­got tá­maszt­ja alá feszülésmentesen. A ...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
26 találat 3 oldalon
.....