asd
36. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Tóth Csaba, Aradi Csaba: Barangolások a Hortobágy „mellyékén”

 „A fotó: a tér és az idő vékony szelete”

Susan Sontag
 
Tovább

Kitekintés a nagyvilágba

Áttekintésünk során az „European Urology” két, 2019. február és szeptember számából szemezgettünk. Munkatársaimmal az érdeklődésre számot tartó cikkeket szemléztük.

 ... Tovább

110 éve született Babics Antal professzor

Babics Antal professzor 1902. augusztus 4-én született Veszprém megyében, Lovászpatonán, a falusi pékmester nyolcadik gyermekeként. A győri Bencés Gimnáziumban kitűnő eredménnyel érettségizett. Már tizenévesen elhatározta, hogy mindenféleképpen orvos lesz, ideálja a falusi körzeti orvos volt....

Tovább

Az (urológus) – sebész hét főbűne és hogyan lehet ezt elkerülni?

Hiányos tájékoztatás

 

A tevékenységünkhöz sajnos hozzátartozik, hogy időnként rossz híreket is kell közölnünk betegeinkkel. Ezt mindenképpen óvatosan tegyük, mert ha a rossz hírt megfelelően mondjuk meg, a beteg sohasem fog elfelejteni, viszont ha ezt durván tesszük, sohasem fog megbocsájtani. Életfontos ezért az írásban dokumentált beleegyező nyilatkozat, amely mindenre kiterjed, különösen a kockázatokra.... Tovább

Tesztoszteronkezelés a mai andrológiai gyakorlatban

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Az összefoglaló publikáció célja a tesztoszteronkezelés indikációjában és kontraindikációiban az elmúlt években történt változások áttekintése, napjaink andrológiai terápiás stratégiájában a tesztoszteronpótló kezelés helyének bemutatása. A tesztoszteron szerepe a szexuális funkció tekintetében meghatározó, hypogonad állapotokban így gyakran ezek az első tünetek. A hormonpótlás ...

Tovább

A kasztráció fénykora – a kasztrált énekesek dicsősége

A kasztrálás múltja, a férfi ivartalanításának gyakorlata a legrégibb időre nyúlik vissza. A Bibliában írják: „… Vannak eunuchok, akiket ember tett eunuchhá és vannak olyanok, akik saját magukat tették azzá a mennyei boldogság reményében” (Máté, 19, 12).
A korai teológusok munkáiban (Origenes, 185-254.) olvasható, hogy egyesek saját magukat kasztrálták a colibatus és a tisztaság megőrzése céljából. ...

Tovább

Miért a dutasteride?

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A dihidrotesztoszteron vérszint csökkentése néhány hónapos kezelés után csökkenti a benignus prosztata hiperplázia szövetének térfogatát, és ez megoldja az obstrukció miatti vizelési panaszokat. A kettős hatású, I-es és II-es számú izoenzimre is hatékony dutasterid gyorsabban és hatékonyabban csökkenti a dihidrotesztoszteronszintet, mint a finasterid. Ez a hatás elősegíti a gyorsabb ...

Tovább

Megújult teljesítmény, megújult kapcsolat – 5 éves a vardenafil

1948 óta több felmérés foglalkozott a szexuális zavarok között leggyakrabban előforduló me­re­ve­dé­si problémák prevalenciájának felmérésével, de csak kis létszámú csoportokon, nem megbíz­ha­tó adatok születtek. Az 1990-es évek elején került közlésre a híres Massachusettes Male Aging Study (MMAS) megdöbbentő eredmények közlésével. Ez volt az első vizsgálat, amely statiszti­kai­lag is reálisan ...

Tovább

Az előrehaladott prosztatarák kezelése: javíthatunk-e az androgén-deprivációs terápián?

A GnRH-agonisták az elő­re­ha­la­dott prosz­ta­ta­rák ke­ze­lés fő osz­lo­pá­nak szá­mí­ta­nak. Mind monoterápiában, mind antiandrogénnel tör­té­nő kom­bi­ná­ci­ó­ban hasz­nál­va, a GnRH-agonisták csök­ken­tik a szérum-tesztoszteron szint­jét, így gá­tol­va a hor­mon­dependens tumorsejtek nö­ve­ke­dé­sét. A GnRH-agonistákat gyak­ran hasz­nál­ják az orchiectomia ...

Tovább

Trombocita-aggregációt gátló kezelés és az urológiai műtétek

A szer­zők ös­­sze­fog­lal­ják a trombocita-aggregációt gát­ló gyógy­sze­rek al­kal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos új in­for­má­ci­ó­kat, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az uro­ló­gi­ai mű­té­tek­re. A kér­dés fon­tos­sá­gát az ad­ja, hogy emel­ke­dik a trombocita-gátlókat sze­dő be­te­gek szá­ma. A vér­zés­sel já­ró uro­ló­gi­ai mű­té­tek előtt szük­ség le­het az ...

Tovább

Vizeletürítési zavarok és a szexuális diszfunkció

A szer­ző né­hány iro­da­lom adat alap­ján rá­vi­lá­gít a vi­ze­lé­si za­va­rok és a sze­xu­á­lis diszfunkciók ös­­sze­füg­gé­sé­re. LUTS-ban gya­ko­ribb az ED, mind­ket­tő ös­­sze­füg­gést mu­tat a kor­ral. ED elő­for­dul LUTS gyógy­sze­res és mű­té­ti te­rá­pia szö­vőd­mé­nye­ként. Női sze­xu­á­lis za­va­rok is gya­ko­rib­bak vi­ze­lé­si ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
13 találat 2 oldalon
.....