asd
35. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Mikor indokolt gyermekekben a retrográd cisztográfia vesicoureteralis reflux gyanúja esetén?

Szé­les kör­ben el­ter­jedt a gyer­mek­gyógy­ásza­ti gya­kor­lat­ban, hogy kis­gyer­me­kek láz­zal já­ró húgy­szer­vi in­fek­ci­ó­ja kap­csán, va­la­mint új­szü­löt­tek­ben húgy­szer­vi üre­gi tá­gu­lat ese­tén ret­rog­rád mikciós cisztouretrográfiát (RMCU) kell vé­gez­ni, vesicoureteralis reflux ki­zá­rá­sá­ra. A szer­zők át­te­kin­tik a vesicoureteralis reflux ...

Tovább

A betegek és szexuális partnereiknek értékelése a tadalafil kezelésről

Az utób­bi évek tadalafillal kap­cso­la­tos fel­mé­ré­se­i­nek cél­ja volt meg­ha­tá­roz­ni az elé­ge­dett­sé­get erektilis diszfunkció mi­att ke­zelt be­te­gek ese­té­ben. Ke­vés ta­nul­mány fog­lal­ko­zott a sze­xu­á­lis part­ne­rek vé­le­mé­nyé­vel, pe­dig min­den­ki szá­má­ra ért­hető, hogy (kü­lön­bö­ző műsze­rek hasz­ná­la­ta nél­kül) ez a ...

Tovább

Lymphadenectomia szerepe a vesedaganat sebészetében

Szer­ző iro­dal­mi ada­tok alap­ján te­kin­ti át a re­gi­o­ná­lis nyi­rok­cso­mók el­tá­vo­lí­tá­sá­nak sze­re­pét a ve­se­sej­tes rák se­bé­szi ke­ze­lé­sé­ben. Fej­lő­dés­ta­ni okok­ból a mesodermalis ere­de­tű ve­se­sej­tes rák kü­lön­le­ges, in­kább szar­kó­má­ra jel­lem­ző tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, ez meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
13 találat 2 oldalon
.....