asd
34. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
37.000 Ft
(75 EUR + 10.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

55.000 Ft
(125 EUR + 10.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

90.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 10.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
5.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft
 

A betegek és szexuális partnereiknek értékelése a tadalafil kezelésről

Az utób­bi évek tadalafillal kap­cso­la­tos fel­mé­ré­se­i­nek cél­ja volt meg­ha­tá­roz­ni az elé­ge­dett­sé­get erektilis diszfunkció mi­att ke­zelt be­te­gek ese­té­ben. Ke­vés ta­nul­mány fog­lal­ko­zott a sze­xu­á­lis part­ne­rek vé­le­mé­nyé­vel, pe­dig min­den­ki szá­má­ra ért­hető, hogy (kü­lön­bö­ző műsze­rek hasz­ná­la­ta nél­kül) ez a ...

Tovább

Lymphadenectomia szerepe a vesedaganat sebészetében

Szer­ző iro­dal­mi ada­tok alap­ján te­kin­ti át a re­gi­o­ná­lis nyi­rok­cso­mók el­tá­vo­lí­tá­sá­nak sze­re­pét a ve­se­sej­tes rák se­bé­szi ke­ze­lé­sé­ben. Fej­lő­dés­ta­ni okok­ból a mesodermalis ere­de­tű ve­se­sej­tes rák kü­lön­le­ges, in­kább szar­kó­má­ra jel­lem­ző tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, ez meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
12 találat 2 oldalon
.....