asd
36. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Alapszabály

ALAPSZABÁLY

I. A MAGYAR UROLÓGUS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
 
1.§
 
A társaság neve:   Magyarul:   Magyar Urológus Társaság
    Angolul:   Hungarian Society of Urology
    Franciául:   Société Hongroise D'Urologie
    Németül:   Ungarische Gesellschaft für Urologie
    A társaság rövidített neve: MUT
 
2.§
 
1.  A társaság működési területe: Magyarország
2.  A társaság székhelye: mindenkori elnök címén (jelenleg: Budapest)
3.  A társaság alapítási éve: 1920. újraalapítás:1966
4.  A társaság pecsétje: köralakban: MAGYAR UROLÓGUS TÁRSASÁG, középen magyar címer
5.  A társaság logója
6.  A társaság hivatalos honlapja: www.magyurol.hu
 
3.§
 
1.  A társaság jogi személy
2.  a MUT - önkéntesen létrehozott, meghatározott célt maga elé tűző, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet.
3.  A társaság az urológia tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai-tudományos munkát koordináló és segítő érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészség kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.
4.  A MUT-nak szekciói és területi szervei is lehetnek; ezek nem önálló jogi személyek; céljuk a szaktudományok fejlesztése a MUT felügyelete és irányítása alatt. (A szekció befogadása vezetőségi kompetencia.)
 
II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
 
4.§
 
A társaság célja
1.   Elősegíteni a társasági tagok szakmai tevékenységének fejlesztését, az egészségügyi ellátás, és ezen belül különösen az urológia színvonalának állandó emelését.
2.  A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, alkotó munkájuk kibontakoztatását.
3.  A társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzés hosszútávra szóló programjának gyakorlati megvalósítását.
4.  Feladata, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.
5.  Feladata, hogy ismertesse a tudományág hazai és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását, illetőleg a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését bel- és külföldön egyaránt.
 
5.§
 
A társaság céljai megvalósítása érdekében
1.   Tagjai kezdeményezésére javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.
2.   A meghozott döntésekre, szabályokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait - tagjai összehangolt véleményét figyelembe véve - továbbítja a téma szerint illetékes állami szervhez intézkedésre.
3.   Állami és társadalmi szerveknél intézkedéseket kezdeményez, e szervekkel a tervek és egyéb feladatok végrehajtásában együttműködik.
4.   Saját szakterületén közreműködik az oktatás - és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában,
5.   Összehangolj a tagjai tevékenységét, területi szervezetei, szekciói működését.
6.   Előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket megkülönböztetett figyelmet fordít a fiatal urológusok érvényesülésére, szakmai fejlődésére és műtéti képességének fejlesztésére;
a.)   pályázatokat ír ki,
b.)   személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására,
c.)   emlékérmeket és díjakat alapít, és adományoz.
7.   Összhangban az Európai Unió harmonizációs törekvéseivel kapcsolatokat létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.
8.   Részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.
9.   Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez.
10.   A tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez, közreműködik területi szervezetei, szekciói rendezvényszervező tevékenységében és összehangolja azt.
11.   A szekciói működését koordinálja azok tevékenységét a szekció vezetésének évenkénti beszámolója formájában a vezetőség ellenőrzi, A szekciók működését az adott szekció vezetősége által összeállított és a szekció közgyűlésével megszavaztatott szervezeti és működési szabályzat felügyeli.
12.   Anyagi lehetőségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének előmozdítására Az ilyen kiutazások kérelmeit a szakma érdekeit messzemenően figyelembe véve megindokolja és rangsorolja.
13.   Az érvényes jogszabályokban előírtaknak megfelelően, tudományos lapokat, egyéb kiadványokat szerkeszt és ad ki, hivatalos lapja a Magyar Urológia.
14.   A társasági célok megvalósítása gazdasági feltételének biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat, alapítványok fenntartására jogosult.
15.    www. magyurol.hu címen saját honlapot működtet.
16.   A szakmai kollégiumokba beválasztott tagjai révén részt vesz a szakmai standardok és indikátorok kidolgozásában, szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a MUT célkitűzéseit elő tudják mozdítani.
17.   Ápolja az urológia nagyjainak hagyományait, és örökségként tekinti ezt.
18.    A magyar urológia hagyományainak őrzése céljából dokumentációs központot működtet
 
III. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK
 
6.§
 
A társaság tagjai lehetnek
a)   rendes tagok,
b)   nyugdíjas tagok,
c)   tiszteletbeli tagok
d)   örökös tiszteletbeli tag,
e)   pártoló tagok
f)   szakdolgozó tagok

2. A rendes tag
Rendes tag lehet mindazon személy, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban írásban, vagy online formában kéri, és akit a társaság a tagok sorába felvesz. A felvételről a társaság nevében a vezetőség dönt a főtitkár előterjesztése alapján. A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlő jogok illetik meg.
3. A rendes tag joga, hogy
a.)   a társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen.
b.)   tisztségviselőt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától,
c.)   részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a társaság egyéb tevékenységében,
d.)  részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai-tudományos rendezvényeken,
e.)   nemzetközi tudományos kongresszusokról beszámolót készítsen a Magyar Urológia című folyóiratba.
4.   A rendes tag kötelezettsége, hogy:
a.)   a társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen.
b.)  a társaság testületeinek döntéseit végrehajtsa.
c.)   a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
d.)   a társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon.
e.)   a társaság anyagi alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a társaság vezetősége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön.
f.)   az aktív tag a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig fizesse be.
5.  A rendes tag tagsági viszonya megszűnik
a.)  a tag halálával,
b.)  a társaság megszűnésével,
c.)  kilépéssel: a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételévei megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság vezetőségét tájékoztatni kell.
d.)  kizárással.
Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki:
-  a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,
-  a társasági tagságra érdemtelenné vált,
-  akinek kizárását jogerős fegyelmi határozat kimondja más; különösen súlyos fegyelmi vétség elkövetése miatt.
-  Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény elkövetéséért jogerősen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.
-  A tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján a fegyelmi bizottság határoz. A fegyelmi bizottság döntéséről született határozatot az érintett tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül- a bíróság előtt megtámadhatja.
-  A tag kizárásával kapcsolatos eljárásról az érintettet értesíteni kell, és biztosítani kell számára a védekezés lehetőségét. A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintettel indokolással ellátva, írásban kell közölni, egyúttal tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről is.
e.)  Felmondással.
Ha a tag 2 (két) éven keresztül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a főtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja a tagot arra, hogy fizetési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkező esetben törlésre kerül a MUT tagjai közül.

6.  Nyugdíjas tag
Nyugdíjas tag az a személy, aki a MUT rendes tagjaként nyugállományba vonul és nyugállományba vonulását a társaság felé levélben - írásban vagy online a társaság vezetősége felé - jelzi, és ezzel egyidejűleg társasági jogviszonyáról lemond, ugyanakkor továbbra is kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja.
Amíg valaki nem jelenti be nyugállományba vonulását (levélben - írásban vagy online) a társaság vezetősége felé, addig aktív tag marad, az aktív tagság minden jogának és kötelességének fenntartásával.
Nyugdíjas tag lehet az is, aki korábban nem MUT tagként már nyugállományba vonulását követően felvételét belépési nyilatkozatban írásban vagy online formában kéri, és akit a társaság a tagok sorába felvesz. A társaság nyugdíjas tagjai jogaikat személyesen gyakorolják.
7.  A nyugdíjas tag jogai
A nyugdíjas tagokat a rendes tagokkal megegyező jogok illetik meg, kivéve, hogy tisztségbe nem választható és nem választó, szavazati joggal nem rendelkezik.
8.  A nyugdíjas tag kötelezettsége
a.)  a társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen,
b.)  a társaság testületeinek határozatait végrehajtsa.
c.)  Azok a nyugdíjas tagok akik nyugállományba vonulásukat levélben - írásban vagy online jelzik a társaság vezetősége felé, tagdíjfizetési kötelezettségük alól mentesülnek. A nyugdíjas tagok tagdíjfizetés alóli mentessége nem terjed ki az AC ME tagsági díjra. Kivéve nyugdíjasok ACME tagsági díját, amelyet - ha igényt tartanak rá - a nyugdíjas tagok minden év március 31-ig kötelesek a társaság számlájára befizetni.
9.  A nyugdíjas tagság megszűnik
a.)  a társaság megszűnésével,
b.)  kilépéssel: tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság vezetőségét tájékoztatni kell.
c.)  kizárással,
d.)  a tag halálával.
A nyugdíjas tag kizárása során a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.

10.  A tiszteletbeli tag
Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai, társadalmi, gazdasági, élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában azonosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a társaság vezetőségének javaslatára a közgyűlés választja.
11.  A tiszteletbeli tag joga, hogy
a.)  a társaság küldöttgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.
b.)  részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai - tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa.
c.)  a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerj en a társaság területén folyó munkáról és eseményről.
12.  A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy
a.)  a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
b.)  a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
13.  A tiszteletbeli tagsági viszonya megszűnik
a.)  A társaság megszűnésével,
b.)  a tiszteletbeli tag részéről történő lemondással. A tiszteletbeli tagságról történő lemondást az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban (levélben, vagy online) kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg,
c.)  kizárással,
d.)  a tag halálával.
Ki kell zárni a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki a tiszteletbeli tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt. A tiszteletbeli tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak, kivéve az f.)pontban foglaltakat.
14.  Örökös tiszteletbeli tag
Örökös tiszteletbeli tagságot a társaság bármely tagjának javaslatára a vezetőség javaslata alapján adományozható. Örökös tiszteletbeli tag lehet minden olyan MUT tag, aki elérte a nyugdíj korhatárt, függetlenül, hogy még aktív, avagy ténylegesen nyugállományba vonult és tevékenységével méltán kivívta a MUT tagjainak megbecsülését.
15.  Az örökös tiszteletbeli tagok jogai
Az örökös tiszteletbeli tagokat a rendes tagokkal egyenlő jogok illetik meg.
16.  Az örökös tiszteletbeli tag kötelezettsége
a.)  A társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen,
b.)  a társaság testületeinek határozatait végrehajtsa,
c.)  az örökös tiszteletbeli tagok tagdíjfizetési kötelezettségük alól mentesülnek beleértve az ACME tagsági díját is.
17.  Az örökös tiszteletbeli tagság megszűnik
a.)  A társaság megszűnésével,
b.)  kilépéssel: a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételévei megszűnik. A tagsági viszony megszűnéséről a társaság vezetőségét tájékoztatni kell,
c.)  kizárással,
d.)  a tag halálával.
Az örökös tiszteletbeli tag kizárása során a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.

18.  A pártoló tag
Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetve jogi személyek, akik a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnök javaslatára a vezetőség hagyja jóvá.
19.  A pártoló tag joga, hogy
a.)  a társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.
b.)  meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja.
c.)  a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági díjat fizeti.
20.  A pártoló tag kötelezettsége, hogy
a.)  a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
b.)  a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.
21.  A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik
a.)  a tag halálával,
b.)  a társaság megszűnéséve1,
c.)  a pártoló tagsági viszonynak a tag részéről történő felmondásával. természetes személy pártoló tag tagságának felmondását a MUT elnökének vagy a főtitkárnak kell bejelenteni írásban (levél/online). A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követő hónap utolsó napján szűnik meg.
d.)  Kizárással: a természetes személy pártoló tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.
e.)  Törléssel: ha a pártoló tag az önként vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a főtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja arra, hogy kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkező esetben törlésre kerül a MUT tagjai közül.
22.  A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik
a.)  a jogi személy megszűnésével,
b.)  a társaság megszűnésével,
c.)  a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy pártoló tag részéről történő felmondásával,
d.)  kizárással;
Ki kell zárni a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha a társasággal szemben fennálló, önként vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.
Jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a természetes személy pártoló tag felmondásának szabályai irányadóak.
A jogi személy pártoló tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.
e.)  Törléssel, ha a jogi személy pártoló tag az önként vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a főtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja arra, hogy kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkező esetben törlésre kerül az MUT tagjai közül.
23.  Szakdolgozói tagok
a.)  A MUT szakdolgozói tagja lehet mindazon személy, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a szekció alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban írásban, vagy online formában kéri, és akit a MUT szakdolgozói szekciója a tagok sorába felvesz. A felvételről a szekció nevében a szekció vezetősége dönt a MUT főtitkárának előterjesztése alapján. A MUT szakdolgozói szekciójának tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A szekció tagokat csak a szakdolgozói szekció alapszabályában foglalt jogok illetik meg.
b.)  A szakdolgozói tagok csak a szekció közgyűlésén bírnak szavazati joggal, a MUT közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkeznek.
c.)  A szakdolgozókat megillető minden további jog és kötelezettség a szekció alapszabályában foglaltatik.
 
IV. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI
 
7.§
 
1.  A társaság vezető szervei
a.)  A közgyűlés,
b.)  a vezetőség

2.  A társaság állandó bizottságai
a.)  az ellenőrző bizottság,
b.)  a fegyelmi bizottság,
c.)  Az elnök a főtitkár, vagy a vezetőség bármely tagja javaslatára a vezetőség határozata alapján alkalomszerűen kiegészül meghatározott feladat elvégzésére létre hozott ad hoc bizottságokkal.
 
V. KÖZGYŰLÉS
 
8.§
 
A társaság testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden a társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak
a)  az alapszabály módosítása;
b)  az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c)  a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d)  az éves költségvetés elfogadása;
e)  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i)  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j)  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k)  a végelszámoló kijelölése.


A közgyűlés egyéb hatáskörei
1.  Megállapítja a társaság éves költségvetését.
2.  Elfogadja a vezetőség éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése.
 
9.§
 
Közgyűlés tartása
Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az ok és acél megjelölésével kívánja.
A vezetőség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a.)  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
b.)  az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy;
c.)  az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A kötelezően összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
1.  A közgyűlést a vezetőség hívja össze.
2.  A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot a vezetőség állapítja meg és a főtitkár részletes napirendet tartalmazó meghívót jelentet meg a Magyar Urológia című szakfolyóiratban, illetve az MUT honlapján, valamint elektronikus körlevelet küld legalább 15 nappal a kitűzött időpontot megelőzően.
3.  A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. A döntések meghozatalához ( a háromnegyedes többséget igénylő tárgyköröket nem számítva) egyszerű szótöbbség szükséges.
4.  Amennyiben az összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy azt a vezetőség új időpontban hívja össze.
5.  A megismételt közgyűlés határozatképes a jelenlévő létszámmal, ha ezt az előzetes meghívóban feltüntették. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontokban, és csak akkor tekinthető határozatképesnek a megjelentek számától függetlenül, ha erre az eredeti meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
6.  Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához, és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A társaság megszűnéséről szóló döntéshez a szavazásra jogosult tagok háromnegyedének szavazata szükséges.
7.  A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és a társaság szervei a vezetőségtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a vezetőség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
8.  A közgyűlés elnőkét, jegyzőkönyvvezetőjét, a jegyzőkönyv két hitelesítőjét és a szavazatszámlálókat a közgyűlés választja meg, egyszerű szótöbbséggel, a vezetőség javaslata alapján, nyílt szavazással.
 
10.§
 
A szavazás rendje
a.)  A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+ 1) hozza. A közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást, de személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással dönt.
b.)  A közgyűlés döntés hozatalakor akkor fogad el egy előterjesztést, ha legalább 50%+ 1 egyetértő szavazatot ér el az indítvány.
c.)  A vezetőségválasztás titkos szavazással történik, és kétfordulós: a titkos szavazásnál meg kell határozni, hogy az milyen forgatókönyv szerint történik. A vezetőségválasztás (jelölés és szavazás) elektronikus úton történik.
d.)  A tagság honlapon jelöli – elektronikus úton –, a Társaság által, a honlapon – elektronikus úton – megadott vezetőségi tagjelölteket és az elnökjelölteket (22 vezetőségi tag és 1 elnök jelölése formájában). A jelöléshez és szavazáshoz használt elektronikus bejelentkezésnek tartalmaznia kell a tag egyedi azonosításához szükséges kódot.
A tagság a jelölési folyamat lezárását követően – elektronikus úton – választja meg a konkrét vezetőségi tagokat és az elnököt, az előző forduló eredményei alapján a legtöbb szavazatot kapott 40 vezetőségi tagjelöltből és 3 elnökjelöltből összeállított szavazólista alapján.
e.)  Az a társasági tag aki elnökjelöltként szavazatokat kapott, de nem került elnökként megválasztásra, az elnökválasztás során megszerzett szavazatait tovább viheti a vezetőségi tagválasztásra.
f.)  A vezetőségi tagjelöltek sorában a mindenkori elnökjelölteket is szerepeltetni kell.
g.)  A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat titkos szavazás útján hozza.
h.)  A közgyűlésen jelenlévő minden küldöttet egy szavazat illet meg.
i.)  Csak az a társasági tag rendelkezik szavazati joggal, aki a közgyűlés időpontjában tagdíjfizetési hátralékkal nem rendelkezik.
j.)  A közgyűlés nyilvános. Az elnök a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos magánérdekének védelme céljából elrendel heti a nyilvánosság kizárását.
k.)  A határozatokat a vezetőség a Magyar Urológiában, és a MUT hivatalos honlapján közzéteszi, és a tagokat hírlevélben értesíti.
 
VI. VEZETŐSÉG
 
11.§
 
1.  A vezetőség a társaság ügyvezető szerve. Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök kivételével - a vezetőség gyakorolja.
2.  A vezetőség 25 tagú, beleértve a tisztségviselőket is. Választott vezetőségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetőség a legközelebbi közgyűlésig a póttagok közül új vezetőségi tagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel látja el.
3.  A póttagok fogalma: a szavazási listán a soron következő 4 legtöbb szavazatot kapott vezetőségi tagjelölt, a vezetőség póttagja.
4.  A vezetőségi ülések tanácskozási jogú állandó résztvevői: az Ellenőrző és a Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint szekciók vezetői.
5.  A vezetőség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezetőség tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezetőség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet a vezetőség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet a vezetőség tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a vezetőség tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
 
12.§
 
A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak
1.  határozatot hozhat - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a társaság egészét érintő bármely kérdésben,
2.  intézkedik
3.  állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.
 
13.§
 
A vezetőség hatáskörei:
a)  az alapszabály módosítása;
b)  az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c)  a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d)  az éves költségvetés elfogadása;
e)  az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
f)  a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
g)  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i)  a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j)  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k)  a végelszámoló kijelölése.

A vezetőség a fentieken túl:
1.  Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a társaság tisztségviselőinek tevékenységét,
2.  véleményezi, előterjesztés után szavazással is az urológiai határterületi szakmai társaságok és újságok alapítását, ha azt MUT-tag kezdeményezi,
3.  többségi szavazással megválasztja a MUT képviselőit nemzetközi szervezetekben, mint EBU, DGU Kelet-Nyugat Bizottsága. A megválasztottak hároméves megbízást kapnak, amely újabb három évre, újabb többségi szavazással meghosszabbítható,
4.  végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról,
5.  megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési előterjesztéseket,
6.  irányítja a-társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját,
7.  minimum 20 rendes tag írásbeli kérése alapján, többségi támogatás esetén, dönt a szekciók alapításáról,
8.  koordinálja, ellenőrzi és segíti a munkacsoportok és szekciók munkáját,
9.  állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában,
10.  különleges társasági feladatok és elvi jelentőségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten bizottságokat alakíthat és alakít,
11.  megvitatja az országos jelentőségű tudományos koncepciókat és fejlesztési előre- jelzéseket, kialakítja a társaság szakterületévei kapcsolatos javaslatait,
12.  javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására,
13.  dönt társasági lap kiadásáról,
14.  jóváhagyja a társaság féléves utaztatási tervét,
15.  tisztújító küldöttgyűlést megelőző évben megválasztja a jelölőbizottságot,
16.  a tagok kongresszusi részvételének anyagi támogatásáról dönt.
 
14.§
 
A vezetőség ülésrendje
1.  A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról a társaság elnöke és főtitkára gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 7 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni.
2.  A vezetőség ülésére esetenként a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.
 
15.§
 
A vezetőség határozathozatala
1.  A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább 2/3- a jelen van.
A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
2.  A határozatképesség hiánya miatt legkorábban a következő napon, de legkésőbb 15. napon belül - azonos napirenddel - megismételt vezetőségi ülés csak-akkor határozatképes, ha a vezetőség tagjainak 2/3-ajelen van.
 
16.§
 
A rendkívüli vezetőségi ülés rendje
1.  Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja. A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 1/5-e (5 fő) írásbeli kérése esetén össze kell hívni.
2.  A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni.
3.  A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 14 napon belül meg kell tartani.
4.  A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a megívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 2 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.
 
VII. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
 
17.§
 
1.  Az ellenőrző bizottság közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból, valamint 3 póttagból áll. Közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel.
2.  A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
3.  A bizottság megállapításairól tájékoztatja a társaság vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek.
4.  A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket, vagy társasági tagokat is bevonhat munkájába.
5.  A bizottság elnökét, és tagjait a társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő alkalmazott erre 8 napon belül válaszolni köteles.
6.  A bizottság működési szabályzatát a vezetőség hagyja jóvá.
7.  Ugyanazon tag nem j elölhető a vezetőségi és a bizottsági tagságra.
Ellenőrző bizottság
  Elnök.
  Tagok.
  Pót tagok.
 
VIII. FEGYELMI BIZOTTSÁG
 
18.§
 
1.  A fegyelmi bizottság közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból, valamint 2 póttagból áll.
2.  A bizottság a társaság fegyelmi szabályzatának rendelkezései szerint jár el.
3.  A fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat állapítja meg.
4.  A fegyelmi szabályzatot a tagság a küldöttgyűlésen hagyja jóvá.

Fegyelmi bizottság:
Elnök.
Pót tagok.
 
IX. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE
 
19.§
 
1.  A társaság elnökének hatásköre
a.)  Képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek előtt,
b.)  vezeti a küldöttgyűlést, a vezetőség és az elnökség tanácskozásait,
c.)  dönt és intézkedik a vezetőség két ülése közötti időszakban - a főtitkárral egyetértésben - a vezetőség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve a vezetőség kizárólagos hatásköreit érintő kérdéseket. Az elnök döntéseiért felelősséggel tartozik és azokról a vezetőség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
d.)  őrködik a hatályos jogszabályok, különösen a társaságra vonatkozó rendelkezések és a társaság alapszabályának szigorú betartása felett,
e.)  ellenőrzi a vezető szervek határozatainak végrehajtását,
f.)  ellenőrzi a tisztségviselők működését,
g.)  az elnököt akadályoztatása esetén a főtitkár helyettesíti. Ha a főtitkár is akadályoztatva van, az elnökség legidősebb tagja jár el.

2.  A főtitkár hatásköre
a.)  A társaság vezető szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfelelően folyamatosan intézi a társaság ügyeit,
b.)  az elnökkel egyetértésben dönt, vagy intézkedik, egyetértés hiányában az adott ügyben az elnökség dönt,
c.)  előkészíti a vezető szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
d.)   tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról.
e.)  A társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek előtt az elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár képviseli.

3.  A pénztáros
a.)  A társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítéséről, a pénzkészlet előírás szerinti elhelyezéséről, vezeti a naplófőkönyvet.
b.)  Tevékenységéről rendszeresen (évente) beszámol a, társaság vezetőségének.

4.  Az ellenőr
A pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és időközönként ellenőrzi a pénztáros működését.
 
X. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
 
20.§
 
1.  A társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, és a társaság gazdasági vállalkozási tevékenységéből képződik.
1.1.  A tag, tagdíj at köteles fizetni, amelynek összegét a közgyűlés határozza meg.
-  A tagsági díj magába foglalja az EAU/ACME program éves díját, a társaság hivatalos honlapján elérhető szolgáltatások díját. Minden regisztrált és tagdíjfizetésé- nek maradéktalanul eleget tevő MUT-tag alanyi jogon jogosult a társaság hivatalos lapjának (Magyar Urológia) valamennyi számára. A lapot megjelenésének ütemében minden rendes, nyugdíjas és örökös tiszteletbeli tag a nyilvántartásban szereplő címére a társaság költségén megkapja. Minden regisztrált tag a tagsági viszonyának megfelelően megállapított tagdíjat köteles minden év március 31-ig a MUT hivatalos számlájára befizetni, vagy átutalni.
-  Ha a tag, ide nem értve:
     - a nyugdíjas tagok tagdíjfizetés hiányára tekintettel,
     - tiszteletbeli tagot,
     - örökös tiszteletbeli tag
2 (két) éven keresztül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 6. § 6. bekezdés f pontja értelmében törlésre kerül a MUT tagjai közül.
1.2.  A társaság meghatározott speciális célok megvalósítására alapítványokat hozhat létre, vagy alapítványok segítségét igénybe veheti.
2.  A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíjat fizetésén túl - a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3.  A társaság költségvetését a vezetőség terjeszti a közgyűlés elé.
4.  Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség felelős.
5.  A társaság nevében annak védnöksége alatt és/vagy a társaság részvételével rendezett tudományos ülések kongresszusok bevételéből, amennyiben részvételi díj kötelezettek, külső rendezvényszervezőn keresztül, részletes elszámolást követően a rendezvény nyeresége e) teljes egészében a társaságot illeti.
 
XI. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
 
21.§
 
1.  A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
2.  Ha a társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
3.  A bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint biztosítja a társaság jogszerű működését.
 
XII. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
 
22.§
 
Ha társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.
 
XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE
 
23.§
 
A társaság megszűnik a tagok 2/3-a döntése alapján, más társasággal való egyesü1éssel, feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával.
 
XIV. HATÁLYBALÉPÉS
 
Az alapszabály a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak megfelelően került módosításra.

Jelen alapszabályt a társaság 2014. október 16. napjára összehívott közgyűlése fogadta el Siófokon.

Egyidejűleg a társaság előző alapszabálya hatályát vesztette.

Siófok, 2014. október 16.

A Társaság elnöke, mint a társaság képviselője két jelenlévő tanú nevével és lakcímével hitelesített aláírásával igazolja, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
 
PH
 
Dr. Tenke Péter
A Magyar Urológus Társaság elnöke
  Dr. Szántó Árpád
A Magyar Urológus Társaság főtitkára
 
1. Tanú:
Név:
Lakcím:

2. Tanú:
Név:
Lakcím:
.....