asd
35. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


A 2024-es évtől az Európai Urológus Társaság számunkra egy kedvezményes, egységes 112,50 Euro összegű tagdíjat állapított meg, mely jelenlegi árfolyamon 44.000 Ft. Ehhez számoljuk hozzá a 15.000 Forintos – közgyűlés által elfogadott – MUT tagdíjat, ez összesen

59.000 Forint.
 
Rezidens tagdíj:
25.000 Ft
Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft

befizetési határidő:

2024. március 31.
 
 

Módosított TVT műté

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők az általuk módosított retropubikusan felvezetett speciális prolén szalaggal végzett TVT inkontinencia gátló műtétekkel szerzett tapasztalataikról számolnak be. A műtétek során a fémtrokárra rögzített közepesen erős, prolén szalagot vezettek be, összesen 18 betegben. Az így elvégzett műtétek eredményei nem maradtak el az általuk évek óta bevált TVT vagy IVS műtétek eredményeitől és ...

Tovább

Patkóvese esetében végzett laparoszkópos szétválasztás és Y-V pyelonplasztika

ÖSSZEFOGLALÁS: Szerzők patkóvese szétválasztását és a bal vesében kialakult pyelo­urétera­lis határ szûkület laparoszkópos megoldását ismertetik. A 21 éves férfi betegben hasi fájdalmak miatt kivizsgálás történt. Ennek során ultrahangvizsgálat, intravénás urográfia és CT-angiográfia készült. Az elvégzett vizsgálatok patkóvesét igazoltak és a bal oldali vesében a pyelouréteralis határ szûkülete okozta ...

Tovább

Laparoszkópos uréterdaganat kimetszése és újrabeültetése a hólyagba

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők alsó szakasz urétertumor kimutatása után végeztek trans­peri­to­nealis laparoszkópos uréter resectiót és uréter neoimplantációt egy betegben. Hazánkban hasonló mûtéti beavatkozásról még nem számoltak be. Bemutatják a minimál-invazív technika alkalmazásának lehetőségét, előnyeit, amely az onkológiai alapelvek betartása mellett szervmegtartást biztosított....

Tovább

Posztoperatív inkontinencia megszüntetése műsphincter beültetésével

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szer­zők a sze­ge­di Uro­ló­gi­ai Kli­ni­kán vég­zett új mű­té­ti el­já­rás­ról szá­mol­nak be. Egy 66 éves fér­fi­ be­teg­nél más in­té­zet­ben TURP-műtét so­rán zá­ró­izom sé­rü­lés kö­vet­ke­zett be, ezért tel­je­sen inkontinenssé vált. Több, inkontinencia gát­ló cél­lal vég­zett be­avat­ko­zás tör­tént, azon­ban ezek si­ker­te­le­nek ...

Tovább

Az epispadiasis felnőttkori kezelése

Az epispadiasis mi­att gyer­mek­kor­ban vég­zett több­lép­csős hely­re­ál­lí­tó mű­tét után is fenn­ál­ló ki­fe­je­zett hím­ves­­sző tor­zu­lat je­len­tős ki­hí­vás az uro­ló­gus szá­má­ra. A szer­zők dol­go­za­tuk­ban a hím­ves­­sző szét­vá­lasz­tá­sos mód­szer­ről szer­zett jó ta­pasz­ta­la­ta­i­kat is­mer­te­tik 3 eset­ben. A ma­gas koc­ká­za­tú, ...

Tovább

Laparoszkópos radikális cystectomiával szerzett kezdeti tapasztalataink

A laparoszkópos ra­di­ká­lis cystectomia be­ve­ze­té­se újabb ki­hí­vást je­lent a laparoszkópos mű­té­ti pa­let­ta bő­ví­té­se so­rán. Cé­lunk ru­tin mű­tét­té ten­ni a be­avat­ko­zást. Kez­de­ti ta­pasz­ta­la­ta­ink, a 2007. ja­nu­ár­tól el­vég­zett 7 laparoszkópos cystectomia, iga­zol­ják, hogy a mű­tét tech­ni­ka­i­lag ki­vi­te­lez­he­tő, a be­teg szá­má­ra ...

Tovább

Korai hilus ellátás bal oldali laparoszkópos radikális nephrectomia során

A szer­zők a ve­se­ko­csány gyors el­éré­sé­re bal ol­da­li transzabdominális laparoszkópos tu­mo­ros nephrectomia so­rán a szo­ká­sos­tól el­té­rő, mediocolicus, köz­vet­len hilus meg­kö­ze­lí­tést hasz­nál­tak. Rész­le­te­sen is­mer­te­tik, és ké­pek­kel il­luszt­rál­ják az al­kal­ma­zott tech­ni­kát. Sa­ját mű­té­tes anya­guk­ban ös­­sze­ha­son­lí­tot­ták a ...

Tovább

MR vezérelt prosztata brachyterápia: az első hazai tapasztalat

A szer­zők az MR ve­zé­relt közelterápia kli­ni­kai gya­kor­lat­ba tör­té­nő be­ve­ze­té­sét is­mer­te­tik. Ki­tér­nek az ed­di­gi le­he­tő­sé­gek­től el­té­rő jel­le­gé­re, is­mer­te­tik a mód­szer al­kal­ma­zá­sá­nak ja­val­la­tát, el­len­ja­val­la­tát, mód­szer­ta­nát és az el­ső al­kal­ma­zás so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat.
 ...

Tovább

Az áramlási ellenállás (rezisztencia) valós idejű szoftveres kompenzálásának módszere a felső húgyúti urodinámiás vizsgálatoknál

Ki­fej­lesz­tet­tünk az áram­lá­si el­len­ál­lás (re­zisz­ten­cia) kom­pen­zá­lá­sá­nak egy spe­ci­á­lis, a fel­ső húgy­úti urodinámiás vizs­gá­la­tok so­rán al­kal­maz­ha­tó mód­sze­rét, ami­vel a már meg­lé­vő, egy­fu­ra­tú nephrostomiás ka­té­tert tud­juk hasz­nál­ni. A re­zisz­ten­cia­-kom­pen­zá­ló ru­tint az urodinámiás ké­szü­lék prog­ram­já­ba ...

Tovább

Az új szexuális életminőség kérdőív (MSHQ) felhasználása alsó húgyúti tünetegyüttesben (LUTS) szenvedő magyarországi betegeken

Az al­só húgy­úti tünetegyüttes (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) leg­gya­ko­ribb oka fér­fi­ak­nál a benignus prosztatahiperplázia (BPH) és a kró­ni­kus prosz­ta­ta­gyul­la­dá­sok. Az utób­bi évek­ben je­len­tős fi­gye­lem te­re­lő­dött e tü­ne­tek és a fér­fi sze­xu­á­lis za­va­rok együt­tes elő­for­du­lá­sá­ra. Kü­lö­nö­sen szem­be­tű­nő a két kór­kép ...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
26 találat 3 oldalon
.....