asd
34. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató


Számlaszám:

11707024-20488660
(OTP)

Kérjük, hogy a közlemény rovatban a tag neve, és pecsétszáma legyen
feltüntetve.


1. EAU Online member választása esetén a tagdíj:
37.000 Ft
(75 EUR + 10.000 Ft)

2. EAU Active member választása esetén a tagdíj:

55.000 Ft
(125 EUR + 10.000 Ft)

3. EAU Active member + „European Urology” újság nyomtatott változatának választása esetén a tagdíj:

90.000 Ft
(125 EUR + 100 Euro újság nyomtatott változata + 10.000 Ft)
 
4. Rezidens tagdíj:
5.000 Ft

5. Nyugdíjas tagdíj: 5.000 Ft
 

Radikális retropubicus prostatectomiát követő vizelettartási és ürítési zavarok vizsgálata

Je­len dol­go­zat a ra­di­ká­lis prostatectomia utá­ni vi­ze­let­tar­tá­si za­va­rok kér­dés­kö­ré­nek urodina­mi­kai hát­te­rét mu­tat­ja be. A postprostatectomiás vizeletinkontinencia le­het­sé­ges perioperatív ri­zi­kó­fak­to­ra­it a Ma­gyar Uro­ló­gia kö­vet­ke­ző szá­ma tár­gyal­ja.

 

Cél­ki­tű­zés: A szer­zők egy prospektív vizs­gá­lat ke­re­té­ben, a ... Tovább

Klinikailag szervre lokalizált prosztatadaganatok patológiai stádiuma a preoperatív PSA és a biopszia Gleason-score értékek alapján

Szer­zők az is­mert preoperatív PSA és prosztatabiopszia Gleason-score ér­té­kek ese­tén vizs­gál­ták a ra­di­ká­lis perinealis prostatectomia után a da­ga­nat he­lyi ki­ter­jedt­sé­gét. A vizs­gá­lat­ba az 1997 és 2006 kö­zött ra­di­ká­lis perinealis prostatectomián át­esett, 350 be­teg kö­zül 278 ese­tet von­tak be. A be­te­ge­ket a preoperatív PSA és Gleason-score ér­té­kek alap­ján ...

Tovább

Összehasonlító vizsgálatok a veseciszták különböző kezeléseiről

A szer­zők, osz­tá­lyu­kon az el­múlt 10 év­ben ve­se­cisz­ta mi­att vég­zett kü­lön­bö­ző műté­te­ik­ről szá­mol­nak be. Be­mu­tat­ják az al­kal­ma­zott el­já­rá­so­kat, azok in­di­ká­ci­ó­it és le­het­sé­ges szö­vőd­mé­nye­it. A cisztapunkció, a perkután cisztafenesztráció és a laparoszkópos cisztareszekció ered­mé­nye­it ha­son­lí­tot­ták ös­­sze. Az ...

Tovább

Laparaszkópos kezdeti tapasztalatok

A szer­zők 2004 óta kü­lön­bö­ző in­di­ká­ci­ók alap­ján 62 eset­ben vé­gez­tek laparoszkópos mű­té­tet. Le­he­tő­leg so­vány, ko­ráb­ban nem mű­tött be­te­ge­ket ope­rál­tak, ké­sőbb a gya­kor­la­ti ta­pasz­ta­la­tok bir­to­ká­ban már csök­kent a vá­lo­ga­tás szi­go­rú­sá­ga. A leg­egy­sze­rűbb laparoszkópos uro­ló­gi­ai mű­tét­nek a ve­se­cisz­ta-...

Tovább

A radikális prostatectomia eredményessége

A szá­mos le­he­tő­sé­g el­le­né­re több mint egy év­ti­ze­de a ko­rai prosz­ta­ta­rák stan­dard kuratív ke­ze­lé­si mód­sze­re a ra­di­ká­lis prostatectomia. A szer­zők sa­ját osz­tá­lyuk anya­gá­ban mu­tat­ják be, il­let­ve elem­zik a ra­di­ká­lis prostatectomiák ered­mé­nyes­sé­gét. 2001. ja­nu­ár 1. és 2005. de­cem­ber 31. kö­zött 56 ra­di­ká­lis prostatectomiát ...

Tovább

A TVT és TOT inkontinenciagátló szalagműtét összehasonlítása a szövődmények és az eredmények szempontjából

A szer­zők cél­ja az osz­tá­lyu­kon vég­zett két­fé­le inkontinencia-gátló mű­tét (a retropubikus TVT és IVS és transzobturátor TOT) össze­ha­son­lí­tá­sa a szö­vőd­mé­nyek és az ered­mé­nyek szem­pont­já­ból. 2000 és 2005 kö­zött 101 retropubikus és 52 transzobturátor mű­té­tet vé­gez­tek osz­tá­lyu­kon. Intraoperatív cisztoszkópiát TOT-műtét ese­tén nem vé­gez­tek. A TVT- ...

Tovább

A férfi kettős húgycső vizsgálata és kezelése felnőttkorban

A szer­zők fel­nőtt fér­fi­a­kon fel­is­mert ket­tős húgy­cső 5 ese­tét is­mer­te­tik. Át­te­kin­tik a ket­tős húgy­cső fej­lő­dés­ta­ni el­mé­le­te­it, ana­tó­miai tí­pu­sa­it, kli­ni­kai meg­je­le­né­si for­má­it és ezek ke­ze­lé­si le­he­tő­sé­ge­it.
 ...

Tovább

A hímvessző veleszületett, egyedüli tünetként jelentkező görbületének műtétei

Szer­zők az egyet­len tü­net­ként je­lent­ke­ző ve­le­szü­le­tett pé­nisz­gör­bü­let 67 műté­té­ről szá­mol­nak be. Meg­ha­tá­roz­ták a diszpláziás szö­ve­ti ele­mek és a kü­lön­bö­ző irá­nyú gör­bü­le­tek kö­zöt­ti oki ös­­sze­füg­gé­se­ket, és az egye­ne­sí­tést ezek­hez iga­zí­tot­ták. Ol­dal­irá­nyú fer­de­ség ese­tén csak a bar­lan­gos test ...

Tovább

Vesesejtes karcinóma prognosztikai faktorai

A szer­zők a klas­­szi­kus vi­lá­gos sej­tes tí­pu­sú, szo­lid és cisztikus for­má­jú ve­se­sej­tes kar­ci­nó­ma prog­nosz­ti­kai fak­to­ra­it te­kin­tik át. 85 be­teg ada­ta­it ele­mez­ve meg­ál­la­pít­ják, hogy a vé­let­le­nül fel­fe­de­zett, tü­net­men­tes ese­tek­ben a job­ban dif­fe­ren­ci­ált (G1, G2) da­ga­na­tok for­dul­tak elő, ezek prog­nó­zi­sa jobb. ...

Tovább

A 4 ng/ml alatti szérum prosztataspecifikus antigénszint mellett felfedezett prosztatarák jellegzetességei klinikánk betegeiben

A szer­zők sa­ját be­te­ge­ik­ben vizs­gál­ták a prosz­ta­ta­rák elő­for­du­lá­sát 4 ng/ml alat­ti prosztataspecifikus antigénszint ese­té­ben. 82 be­teg­ben vé­gez­tek transrectalis vé­kony­tű-biopsziát, va­la­mint 17 be­teg­ben el­vég­zett ra­di­ká­lis perinealis prostatectomia szö­vet­ta­ni ered­mé­nye alap­ján vizs­gál­ták a szig­ni­fi­káns da­ga­na­tok ...

Tovább
<< < 6 7 8 9 > >>
90 találat 9 oldalon
.....