asd
30. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Beszámoló a magyar nyelvű urológiai bibliográfiáról (1958–1970)

A ma­gyar uro­ló­gia bib­li­og­rá­fi­á­ja hi­ány­pót­ló mun­ka, hi­szen ezidáig nem szü­le­tett olyan pub­li­ká­ció gyűj­te­mény, amely át­fo­gó ké­pet ad­na az el­múlt negy­ven év ma­gyar nyel­vű uro­ló­gi­ai szak­iro­dal­má­ról.
A tu­do­má­nyos kon­ti­nu­i­tás biz­to­sí­tá­sa vé­gett a bib­li­og­rá­fia kez­dő idő­pont­ja 1958 vé­ge, az az idő­pont, ...

Tovább

BESZÁMOLÓ az Urológiai Szakmai Kollégium 2007. évi tevékenységéről

Az Uro­ló­gi­ai Szak­mai Kol­lé­gi­um a 2007. év­ben is – az ed­di­gi­ek­nek meg­fe­le­lő­en – ab­ban a szel­lem­ben, hit­tel és el­kö­te­le­zett­ség­gel te­vé­keny­ke­dett, hogy a szak­ma leg­ma­ga­sabb szint­jét rep­re­zen­tá­ló gré­mi­um­ként, és a szak­mi­nisz­ter ta­nács­adó tes­tü­le­te­ként al­kal­ma és le­he­tő­sé­ge van ér­dem­ben ten­ni a ma­gyar...

Tovább

Prosztata nap 2007

Az European Prostate Awareness Day projekthez kapcsolódva idén is megszerveztük a magyarországi Prosztata Napot. Az Európai Urológus Társaság kezdeményezésével összhangban a rendezvénnyel közvetlen orvosi, illetve az egészségneveléssel kapcsolatos kommunikációs célokat kívántunk megvalósítani. Az országszerte megtartott ingyenes szűrővizsgálatokra főként a prosztatabajok által elsősorban sújtott 50 feletti ...

Tovább

Beszámoló a 15. Füvészkerti Urológus Napokról és a 4. Urofarsangról

A Romics Im­re pro­fes­­szor ál­tal 1999. feb­ru­ár 27-én el­in­dí­tott to­vább­kép­ző jel­le­gű Fü­vész­ker­ti Uro­ló­gus Na­pok 2006. feb­ru­ár 24–25. kö­zött, im­má­ron a 15. al­ka­lom­mal ke­rült meg­ren­de­zés­re bi­zo­nyít­ván azt, hogy az uro­ló­gus tár­sa­da­lom igényt tart egy ilyen tí­pu­sú szak­mai ren­dez­vény­re. Ugyan­ak­kor – a har­ma­dik után ...

Tovább

Beszámoló az 5. Közép Európai Urológus Találkozóról

A Central European Meeting (CEM) ötö­dik kong­res­­szu­sá­nak is­mét Bu­da­pest adott ott­hont. A ta­lál­ko­zó 2005. ok­tó­ber 7-én és 8-án a bu­da­pes­ti Sofitel szál­lo­dá­ban zaj­lott. A re­giszt­rált részt­ve­vők szá­ma meg­kö­ze­lí­tet­te a há­rom­szá­zat. A tu­do­má­nyos prog­ra­mot Romics Lász­ló pro­fes­­szor, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Or­vo­si ...

Tovább

Beszámoló az EAU-AUA Academic Exchange Programme 2005-ről

Az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) és az Ame­ri­kai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (AUA) 1993-ban in­dí­tot­ta út­já­ra a két kon­ti­nens fi­a­tal uro­ló­gu­sai kö­zöt­ti ta­pasz­ta­lat­cse­rét szol­gá­ló prog­ram­ját. En­nek a cél­ja az, hogy le­he­tő­ség le­gyen a má­sik föld­rész uro­ló­gi­á­já­nak kö­zel­ről va­ló meg­is­me­ré­sé­re és szo­ro­sabb ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 > >>
46 találat 5 oldalon