asd
31. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Beszámoló a 27. Endourológus Világkongresszusról

2009. október 6–10. között Münchenben került megrendezésre a 27. Endouro­ló­gus és ESWL Világkongresszus....

Tovább

A 2009. évi stockholmi EAU kongresszus az ESRU szemszögéből

Nemzetközi kiemelt kongresszuson résztvenni mindig életre szóló élmény. A régen látott külföldi kollégákkal történő ismételt találkozás, új kapcsolatok születése mellett a legújabb szakmai fejlesztéseket ismerhetjük meg, meghallgathatjuk más – az adott szakterületet kiemelkedő szinten mûvelő – szakemberek véleményét. A szakmai kiállítók színes kavalkádja a technikai újításokat ismerteti, netán ...

Tovább

Beszámoló a 21. Füvészkerti Urológus Napokról

Ismét a szokott helyen, a Hélia Szállóban, Budapesten rendezte meg 2009. február 20-a és 21-e között a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája a 21. Füvészkerti Urológus Napokat és a hozzá társuló Urofarsangot. A 375 regisztrált résztvevő számára a rendezvény továbbképzési lehetőséget biztosított. A kiemelten be­mu­tatott uroonkológia területén kívül több felkért előadás az urológia egyéb ágait is ...

Tovább

Beszámoló a harmadik „ESU Masterclass on Medical treatment for urological cancer” továbbképző konferenciáról

A Sanofi-Aventis cég szpon­zo­rá­lá­sá­val részt ve­het­tem Ma­gyar­or­szág­ról egye­dü­li­ként a Van Poppel és Kirkali ál­tal coordinalt uro-onkológiai to­vább­kép­zé­sen. A prog­ram igen szo­ros volt és el­is­me­rés az elő­adók­nak a pon­tos idő­ha­tár­ok be­tar­tá­sá­ért. ...

Tovább

Schubert professzor munkacsoportja a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján 2008. október 3.

A jé­nai és a bu­da­pes­ti uro­ló­gi­ai kli­ni­ka kö­zött évek óta áll fenn tu­do­má­nyos együtt­mű­kö­dés, el­ső­sor­ban uroonkológiai te­rü­le­ten. A ve­se­da­ga­na­tok ge­ne­ti­kai sa­já­tos­sá­ga­it, a he­re és a hím­ves­­sző tumormarkereit kö­zö­sen ta­nul­má­nyoz­zák. A köl­csö­nös hely­szí­ni ta­pasz­ta­lat­cse­rék leg­újabb moz­za­na­ta­ként ...

Tovább

19. Füvészkerti Urológus Napok – UROFARSANG 2008

Vis­­sza­tért az Urofarsang Bu­da­pes­ten a Hélia Szál­ló­ba, ahol feb­ru­ár 22-én és 23-án a Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ja to­vább­kép­ző tan­fo­lya­mot ren­de­zett. A meg­hí­vott elő­adók kül­föld­ről és itt­hon­ról egy-egy te­rü­let el­is­mert szak­te­kin­té­lyei vol­tak, eb­ből fa­ka­dó­an nem csu­pán a nem­zet­kö­zi­leg el­fo­ga­dott ...

Tovább

Beszámoló a magyar nyelvű urológiai bibliográfiáról (1958–1970)

A ma­gyar uro­ló­gia bib­li­og­rá­fi­á­ja hi­ány­pót­ló mun­ka, hi­szen ezidáig nem szü­le­tett olyan pub­li­ká­ció gyűj­te­mény, amely át­fo­gó ké­pet ad­na az el­múlt negy­ven év ma­gyar nyel­vű uro­ló­gi­ai szak­iro­dal­má­ról.
A tu­do­má­nyos kon­ti­nu­i­tás biz­to­sí­tá­sa vé­gett a bib­li­og­rá­fia kez­dő idő­pont­ja 1958 vé­ge, az az idő­pont, ...

Tovább

BESZÁMOLÓ az Urológiai Szakmai Kollégium 2007. évi tevékenységéről

Az Uro­ló­gi­ai Szak­mai Kol­lé­gi­um a 2007. év­ben is – az ed­di­gi­ek­nek meg­fe­le­lő­en – ab­ban a szel­lem­ben, hit­tel és el­kö­te­le­zett­ség­gel te­vé­keny­ke­dett, hogy a szak­ma leg­ma­ga­sabb szint­jét rep­re­zen­tá­ló gré­mi­um­ként, és a szak­mi­nisz­ter ta­nács­adó tes­tü­le­te­ként al­kal­ma és le­he­tő­sé­ge van ér­dem­ben ten­ni a ma­gyar...

Tovább

Prosztata nap 2007

Az European Prostate Awareness Day projekthez kapcsolódva idén is megszerveztük a magyarországi Prosztata Napot. Az Európai Urológus Társaság kezdeményezésével összhangban a rendezvénnyel közvetlen orvosi, illetve az egészségneveléssel kapcsolatos kommunikációs célokat kívántunk megvalósítani. Az országszerte megtartott ingyenes szűrővizsgálatokra főként a prosztatabajok által elsősorban sújtott 50 feletti ...

Tovább

Beszámoló az 5. Közép Európai Urológus Találkozóról

A Central European Meeting (CEM) ötö­dik kong­res­­szu­sá­nak is­mét Bu­da­pest adott ott­hont. A ta­lál­ko­zó 2005. ok­tó­ber 7-én és 8-án a bu­da­pes­ti Sofitel szál­lo­dá­ban zaj­lott. A re­giszt­rált részt­ve­vők szá­ma meg­kö­ze­lí­tet­te a há­rom­szá­zat. A tu­do­má­nyos prog­ra­mot Romics Lász­ló pro­fes­­szor, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Or­vo­si ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
52 találat 6 oldalon