asd
30. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Beszámoló a 23. Füvészkerti Urológus Napokról

Jól bevált helyszínén, a dunaparti Helia Szállóban került sorra a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának szokásos, éves továbbképző tanfolyama, ezen alkalommal 337 bejelentett résztvevővel....

Tovább

Beszámoló a 2010-es Európai Urológus Kongresszusról

Az Európai Urológus Társaság (EAU) a 25. jubileumi kongresszusát 1998 után másodszor Barcelonában rendezte meg 2010.04.16–20. között. Az ESRU (Euro­pean Society of Residents in Urology) magyar tagozatának kérésre a Magyar Urológusok Társasága idén pályázatot hirdetett meg két rezidens számára, akik a társaság jóvoltából részt vehettek a rendezvényen. Egyik szerencsés nyertesnek mondhatom magam. ...

Tovább

Beszámoló a XVIII. International Semmelweis Szimpóziumról: New trends, innovations and technology in urology

A Semmelweis Egyetem legrangosabb tudományos rendezvénye megszervezésének jogát és feladatát a 2009. évben az Urológiai Klinika nyerte el....

Tovább

Beszámoló a Magyar Urológusok Társasága Kongresszusáról

2009. október 1–3. között a Pécsi Urológiai Klinika rendezésében Keszthelyen a Balaton kongresszusi Központban került megrendezésre a MUT XIV. Kongresszusa. A rendezvénynek mintegy 600 regisztrált résztvevője volt, a hazai kre­di­tá­lá­son kívül elnyertük az EBU akkreditációt is 11 kreditponttal....

Tovább

Beszámoló a 27. Endourológus Világkongresszusról

2009. október 6–10. között Münchenben került megrendezésre a 27. Endouro­ló­gus és ESWL Világkongresszus....

Tovább

A 2009. évi stockholmi EAU kongresszus az ESRU szemszögéből

Nemzetközi kiemelt kongresszuson résztvenni mindig életre szóló élmény. A régen látott külföldi kollégákkal történő ismételt találkozás, új kapcsolatok születése mellett a legújabb szakmai fejlesztéseket ismerhetjük meg, meghallgathatjuk más – az adott szakterületet kiemelkedő szinten mûvelő – szakemberek véleményét. A szakmai kiállítók színes kavalkádja a technikai újításokat ismerteti, netán ...

Tovább

Beszámoló a 21. Füvészkerti Urológus Napokról

Ismét a szokott helyen, a Hélia Szállóban, Budapesten rendezte meg 2009. február 20-a és 21-e között a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikája a 21. Füvészkerti Urológus Napokat és a hozzá társuló Urofarsangot. A 375 regisztrált résztvevő számára a rendezvény továbbképzési lehetőséget biztosított. A kiemelten be­mu­tatott uroonkológia területén kívül több felkért előadás az urológia egyéb ágait is ...

Tovább

Beszámoló a harmadik „ESU Masterclass on Medical treatment for urological cancer” továbbképző konferenciáról

A Sanofi-Aventis cég szpon­zo­rá­lá­sá­val részt ve­het­tem Ma­gyar­or­szág­ról egye­dü­li­ként a Van Poppel és Kirkali ál­tal coordinalt uro-onkológiai to­vább­kép­zé­sen. A prog­ram igen szo­ros volt és el­is­me­rés az elő­adók­nak a pon­tos idő­ha­tár­ok be­tar­tá­sá­ért. ...

Tovább

Schubert professzor munkacsoportja a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján 2008. október 3.

A jé­nai és a bu­da­pes­ti uro­ló­gi­ai kli­ni­ka kö­zött évek óta áll fenn tu­do­má­nyos együtt­mű­kö­dés, el­ső­sor­ban uroonkológiai te­rü­le­ten. A ve­se­da­ga­na­tok ge­ne­ti­kai sa­já­tos­sá­ga­it, a he­re és a hím­ves­­sző tumormarkereit kö­zö­sen ta­nul­má­nyoz­zák. A köl­csö­nös hely­szí­ni ta­pasz­ta­lat­cse­rék leg­újabb moz­za­na­ta­ként ...

Tovább

19. Füvészkerti Urológus Napok – UROFARSANG 2008

Vis­­sza­tért az Urofarsang Bu­da­pes­ten a Hélia Szál­ló­ba, ahol feb­ru­ár 22-én és 23-án a Sem­mel­we­is Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ja to­vább­kép­ző tan­fo­lya­mot ren­de­zett. A meg­hí­vott elő­adók kül­föld­ről és itt­hon­ról egy-egy te­rü­let el­is­mert szak­te­kin­té­lyei vol­tak, eb­ből fa­ka­dó­an nem csu­pán a nem­zet­kö­zi­leg el­fo­ga­dott ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 > >>
46 találat 5 oldalon