asd
31. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

110 éve született Babics Antal professzor

110 éve született Babics Antal professzor

Babics Antal professzor 1902. augusztus 4-én született Veszprém megyében, Lovászpatonán, a falusi pékmester nyolcadik gyermekeként. A győri Bencés Gimnáziumban kitűnő eredménnyel érettségizett. Már tizenévesen elhatározta, hogy mindenféleképpen orvos lesz, ideálja a falusi körzeti orvos volt.

Tovább

Az (urológus) – sebész hét főbűne és hogyan lehet ezt elkerülni?

Hiányos tájékoztatás

 

A tevékenységünkhöz sajnos hozzátartozik, hogy időnként rossz híreket is kell közölnünk betegeinkkel. Ezt mindenképpen óvatosan tegyük, mert ha a rossz hírt megfelelően mondjuk meg, a beteg sohasem fog elfelejteni, viszont ha ezt durván tesszük, sohasem fog megbocsájtani. Életfontos ezért az írásban dokumentált beleegyező nyilatkozat, amely mindenre kiterjed, különösen a kockázatokra.... Tovább

Tesztoszteronkezelés a mai andrológiai gyakorlatban

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Az összefoglaló publikáció célja a tesztoszteronkezelés indikációjában és kontraindikációiban az elmúlt években történt változások áttekintése, napjaink andrológiai terápiás stratégiájában a tesztoszteronpótló kezelés helyének bemutatása. A tesztoszteron szerepe a szexuális funkció tekintetében meghatározó, hypogonad állapotokban így gyakran ezek az első tünetek. A hormonpótlás ...

Tovább

A kasztráció fénykora – a kasztrált énekesek dicsősége

A kasztrálás múltja, a férfi ivartalanításának gyakorlata a legrégibb időre nyúlik vissza. A Bibliában írják: „… Vannak eunuchok, akiket ember tett eunuchhá és vannak olyanok, akik saját magukat tették azzá a mennyei boldogság reményében” (Máté, 19, 12).
A korai teológusok munkáiban (Origenes, 185-254.) olvasható, hogy egyesek saját magukat kasztrálták a colibatus és a tisztaság megőrzése céljából. ...

Tovább

Miért a dutasteride?

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A dihidrotesztoszteron vérszint csökkentése néhány hónapos kezelés után csökkenti a benignus prosztata hiperplázia szövetének térfogatát, és ez megoldja az obstrukció miatti vizelési panaszokat. A kettős hatású, I-es és II-es számú izoenzimre is hatékony dutasterid gyorsabban és hatékonyabban csökkenti a dihidrotesztoszteronszintet, mint a finasterid. Ez a hatás elősegíti a gyorsabb ...

Tovább

Megújult teljesítmény, megújult kapcsolat – 5 éves a vardenafil

1948 óta több felmérés foglalkozott a szexuális zavarok között leggyakrabban előforduló me­re­ve­dé­si problémák prevalenciájának felmérésével, de csak kis létszámú csoportokon, nem megbíz­ha­tó adatok születtek. Az 1990-es évek elején került közlésre a híres Massachusettes Male Aging Study (MMAS) megdöbbentő eredmények közlésével. Ez volt az első vizsgálat, amely statiszti­kai­lag is reálisan ...

Tovább

Az előrehaladott prosztatarák kezelése: javíthatunk-e az androgén-deprivációs terápián?

A GnRH-agonisták az elő­re­ha­la­dott prosz­ta­ta­rák ke­ze­lés fő osz­lo­pá­nak szá­mí­ta­nak. Mind monoterápiában, mind antiandrogénnel tör­té­nő kom­bi­ná­ci­ó­ban hasz­nál­va, a GnRH-agonisták csök­ken­tik a szérum-tesztoszteron szint­jét, így gá­tol­va a hor­mon­dependens tumorsejtek nö­ve­ke­dé­sét. A GnRH-agonistákat gyak­ran hasz­nál­ják az orchiectomia ...

Tovább

Trombocita-aggregációt gátló kezelés és az urológiai műtétek

A szer­zők ös­­sze­fog­lal­ják a trombocita-aggregációt gát­ló gyógy­sze­rek al­kal­ma­zá­sá­val kap­cso­la­tos új in­for­má­ci­ó­kat, kü­lö­nös te­kin­tet­tel az uro­ló­gi­ai mű­té­tek­re. A kér­dés fon­tos­sá­gát az ad­ja, hogy emel­ke­dik a trombocita-gátlókat sze­dő be­te­gek szá­ma. A vér­zés­sel já­ró uro­ló­gi­ai mű­té­tek előtt szük­ség le­het az ...

Tovább

Vizeletürítési zavarok és a szexuális diszfunkció

A szer­ző né­hány iro­da­lom adat alap­ján rá­vi­lá­gít a vi­ze­lé­si za­va­rok és a sze­xu­á­lis diszfunkciók ös­­sze­füg­gé­sé­re. LUTS-ban gya­ko­ribb az ED, mind­ket­tő ös­­sze­füg­gést mu­tat a kor­ral. ED elő­for­dul LUTS gyógy­sze­res és mű­té­ti te­rá­pia szö­vőd­mé­nye­ként. Női sze­xu­á­lis za­va­rok is gya­ko­rib­bak vi­ze­lé­si ...

Tovább

Mikor indokolt gyermekekben a retrográd cisztográfia vesicoureteralis reflux gyanúja esetén?

Szé­les kör­ben el­ter­jedt a gyer­mek­gyógy­ásza­ti gya­kor­lat­ban, hogy kis­gyer­me­kek láz­zal já­ró húgy­szer­vi in­fek­ci­ó­ja kap­csán, va­la­mint új­szü­löt­tek­ben húgy­szer­vi üre­gi tá­gu­lat ese­tén ret­rog­rád mikciós cisztouretrográfiát (RMCU) kell vé­gez­ni, vesicoureteralis reflux ki­zá­rá­sá­ra. A szer­zők át­te­kin­tik a vesicoureteralis reflux ...

Tovább

A betegek és szexuális partnereiknek értékelése a tadalafil kezelésről

Az utób­bi évek tadalafillal kap­cso­la­tos fel­mé­ré­se­i­nek cél­ja volt meg­ha­tá­roz­ni az elé­ge­dett­sé­get erektilis diszfunkció mi­att ke­zelt be­te­gek ese­té­ben. Ke­vés ta­nul­mány fog­lal­ko­zott a sze­xu­á­lis part­ne­rek vé­le­mé­nyé­vel, pe­dig min­den­ki szá­má­ra ért­hető, hogy (kü­lön­bö­ző műsze­rek hasz­ná­la­ta nél­kül) ez a ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
11 találat 2 oldalon