asd
30. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Lymphadenectomia szerepe a vesedaganat sebészetében

Szer­ző iro­dal­mi ada­tok alap­ján te­kin­ti át a re­gi­o­ná­lis nyi­rok­cso­mók el­tá­vo­lí­tá­sá­nak sze­re­pét a ve­se­sej­tes rák se­bé­szi ke­ze­lé­sé­ben. Fej­lő­dés­ta­ni okok­ból a mesodermalis ere­de­tű ve­se­sej­tes rák kü­lön­le­ges, in­kább szar­kó­má­ra jel­lem­ző tu­laj­don­sá­gok­kal ren­del­ke­zik, ez meg­ha­tá­ro­zó je­len­tő­sé­gű ...

Tovább
<< < 1 2 > >>
11 találat 2 oldalon