asd
30. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Alapszabály

I. A MAGYAR UROLÓGUS TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
1.§

 

A társaság neve:

 

 

 

Magyarul:

Angolul:

Franciául:

Németül:

Magyar Urológus Társaság

Hungarian Society of Urology

Société Hongroise D'Urologie

Ungarische Gesellschaft für Urologie

 

2.§

1.

2.

3.

4.

társaság működési területe:

A társaság székhelye:

A társaság alapítási éve:

A társaság pecsétje:

Magyarország

mindenkori elnök címén (jelenleg: Budapest)

1920., újraalapítás 1966.

 

köralakban: MAGYAR UROLÓGUS TÁRSASÁG
középen a magyar címer

5.

6.

A társaság logója

A társaság hivatalos honlapja www.magyurol.hu; www.magyarurologustarsasag.hu

 

 

3.§

 1. A társaság jogi személy.
 2. A MUT – önkéntesen létrehozott, meghatározott célt maga elé tűző, nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezet.
 3. A társaság az urológia tudományággal foglalkozó tagok önkéntes társulásán alapuló, a tudományág területén a szakmai-tudományos munkát koordináló és segítő érdekfeltáró, érdekvédelmi tevékenységet ellátó, a hazai és nemzetközi egészség kapcsolatok fejlesztését elősegítő társaság.
 4. Az MUT-nak szekciói és területi szervei is lehetnek; ezek nem önálló jogi személyek; céljuk a szaktudományok fejlesztése a MUT felügyelete és irányítása alatt. (A szekció befogadása vezetőségi kompetencia.)

 

 

II. A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

4.§

A társaság célja

 1. Elősegíteni a társasági tagok szakmai tevékenységének fejlesztését, az egészségügyi ellátás, és ezen belül különösen az urológia színvonalának állandó emelését.
 2. A társaság elősegíti a tagok szakmai képzettségének emelését, alkotó munkájuk kibontakoztatását.
 3. A társaság saját szakterületén elősegíti az országos szintű, etikai, tudományos és oktatási feladatok megoldását, valamint az egészségmegőrzés hosszútávra szóló programjának gyakorlati megvalósítását.
 4. Feladata, hogy őrködjön tagjai erkölcsi tekintélye felett és érvényesítse erkölcsi és anyagi érdekeit a közérdekkel összhangban.
 5. Feladata, hogy ismertesse a tudományág hazai és külföldi eredményeit, elősegítse a tudományos eredmények gyakorlati felhasználását, illetőleg a magyar kutatási eredmények minél szélesebb körű megismertetését bel- és külföldön egyaránt.

 

5.§

A társaság céljai megvalósítása érdekében

 1. Tagjai kezdeményezésére javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt ki, a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, koncepciók, jogszabályok, állásfoglalások kidolgozásában, illetve módosításában.
 2. A meghozott döntésekre, szabályokra vonatkozó tapasztalatait, javaslatait - tagjai öszszehangolt véleményét figyelembe véve - továbbítja a téma szerint illetékes állami szervhez intézkedésre.
 3. Állami és társadalmi szerveknél intézkedéseket kezdeményez, e szervekkel a tervek és
  egyéb feladatok végrehajtásában együttműködik.
 4. Saját szakterületén közreműködik az oktatás - és tudománypolitikával kapcsolatos feladatok megoldásában,
 5. Összehangolja tágjai tevékenységét, területi szervezetei, szekciói működését.
 6. Előmozdítja tagjai szakmai érvényesülését, alkotó munkájuk feltételeinek javítását, tevékenyen szorgalmazza társadalmi megbecsülésüket megkülönböztetett figyelmet fordít a fiatal urológusok érvényesülésére, szakmai fejlődésére és műtéti képességének fejlesztésére;
  a) pályázatokat ír ki,
  b) személyi javaslatokat tesz állami kitüntetések adományozására,
  c) emlékérmeket és díjakat alapít, és adományoz.
 7. Összhangban az Európai Unió harmonizációs törekvéseivel kapcsolatokat létesít és együttműködik más nemzeti és nemzetközi szervezetekkel, társaságokkal, egyesületekkel, segíti, irányítja, összehangolja és ellenőrzi tagjai és szekciói ilyen irányú tevékenységét.
 8. Részt vesz nemzetközi és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában, s ezekben megbízottai útján képviselteti magát.
 9. Tudományos tapasztalatcserét és szakmai továbbképzést szolgáló nemzetközi és nemzetközi részvételű kongresszusokat, konferenciákat szervez.
 10. A tudományos tapasztalatcsere és szakmai továbbképzés megvalósítása érdekében hazai kongresszusokat, konferenciákat, vitákat és egyéb rendezvényeket szervez, közreműködik területi szervezetei, szekciói rendezvényszervező tevékenységében és öszszehangolja azt.
 11. A szekciói működését koordinálja azok tevékenységét a szekció vezetésének évenkénti beszámolója formájában a vezetőség ellenőrzi. A szekciók működését az adott szekció vezetősége által összeállított és a szekció közgyűlésével megszavaztatott szervezeti és működési szabályzat felügyeli.
 12. Anyagi lehetõségeinek határain belül mindent megtesz tagjai külföldi kongresszusokon, szakmai rendezvényeken való részvételének elõmozdítására Az ilyen kiutazások kérelmeit a szakma érdekeit messzemenõen figyelembe véve megindokolja és rangsorolja.
 13. Az érvényes jogszabályokban elõírtaknak megfelelõen, tudományos lapokat, egyéb kiadványokat szerkeszt és ad ki, hivatalos lapja a Magyar Urológia.
 14. A társasági célok megvalósítása gazdasági feltételének biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet folytat, alapítványok fenntartására jogosult.
 15. www. magyurol.hu, magyarurologustarsasag.hu címen saját honlapot működtet.
 16. A szakmai kollégiumokba beválasztott tagjai révén részt vesz a szakmai standardok és indikátorok kidolgozásában, szükség szerint bevonja munkájába mindazokat a szakembereket, akik felkészültségüknél fogva a MUT célkitűzéseit elő tudják mozdítani.
 17. Ápolja az urológia nagyjainak hagyományait, és örökségként tekinti ezt.
 18. A magyar urológia hagyományainak őrzése céljából dokumentációs központot működtet

 

III. A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK,

JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

6.§

1. A társaság tagjai lehetnek

a) rendes tagok,
b) nyugdíjas tagok
c) tiszteletbeli tagok,
d) örökös tiszteletbeli tag
e) pártoló tagok
f) szakdolgozó tagok

2. A rendes tag

Rendes tag lehet mindazon személy, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban írásban, vagy online formában kéri, és akit a társaság a tagok sorába felvesz. A felvételrõl a társaság nevében a vezetõség dönt a fõtitkár elõterjesztése alapján. A társaság rendes tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A rendes tagokat egyenlõ jogok illetik meg.

3. A rendes tag joga, hogy

a) a társaság közgyűlésén tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vegyen.
b) tisztségviselõt választhat és tisztségre választható, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától,
c) részt vegyen a társaság szervezeti, szakmai és tudományos életében, az állásfoglalások, határozatok kialakításában és végrehajtásában, illetve a társaság egyéb tevékenységében,
d) részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai – tudományos rendezvényeken,
e) nemzetközi tudományos kongresszusokról beszámolót készítsen a Magyar Urológia című folyóiratba.

4. A rendes tag kötelezettsége, hogy:

a) a társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjen, az alapszabályban meghatározott kötelességeinek eleget tegyen.
b) a társaság testületeinek döntéseit végrehajtsa.
c) a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.
d) a társaság vezető testületeinek felkérésére társasági tevékenységéről beszámoljon.
e) a társaság anyagi alapjának megteremtésében és annak gyarapításában a társaság vezetősége által meghatározott módon és mértékben közreműködjön.
f) az aktív tag a részére megállapított tagsági díjat minden év március 31-ig fizesse be.

5. A rendes tag tagsági viszonya megszűnik

a) a tag halálával,
b) a társaság megszűnésével,
c) kilépéssel: a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a fõtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhez­vé­te­lé­vel megszűnik. A tagsági viszony megszűnésérõl a társaság vezetõségét tájékoztatni kell.
d) Kizárással.
Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, aki:
• a társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget,
• a társasági tagságra érdemtelenné vált,
• akinek kizárását jogerõs fegyelmi határozat kimondja más, különösen súlyos fegyelmi vétség elkövetése miatt.
• Ki kell zárni a rendes tagok sorából azt a személyt, akit bűncselekmény elköve­tésé­ért jogerõsen végrehajtandó szabadságvesztésre ítéltek.
• A tag kizárásáról az elnökség javaslata alapján a fegyelmi bizottság határoz. A fegyelmi bizottság döntésérõl született határozatot az érintett tag a tudomására jutásától számított 30 napon belül – a bíróság elõtt megtámadhatja.
e) Törléssel.
• Ha a tag 2 (két) éven keresztül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a fõtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja a tagot arra, hogy fizetési kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkezõ esetben törlésre kerül a MUT tagjai közül.

6. Nyugdíjas tag

Nyugdíjas tag az a személy, aki a MUT rendes tagjaként nyugállományba vonul és nyugállományba vonulását a társaság felé levélben – írásban vagy online a társaság vezetõsége felé – jelzi, és ezzel egyidejűleg  társasági jogviszonyáról lemond, ugyanakkor továbbra is kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a társaság alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja.
Amíg valaki nem jelenti be nyugállományba vonulását (levélben – írásban vagy on­line) a társaság vezetõsége felé, addig aktív tag marad, az aktív tagság minden jogának és kötelességének fenntartásával.
Nyugdíjas tag lehet az is, aki korábban nem MUT-tagként már nyugállományba vonulását követõen felvételét belépési nyilatkozatban írásban vagy online formában kéri, és akit a társaság a tagok sorába felvesz. A társaság nyugdíjas tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. 

7. A nyugdíjas tag jogai

A nyugdíjas tagokat a rendes tagokkal megegyezõ jogok illetik meg, kivéve, hogy tisztségbe nem választható és nem választó, szavazati joggal nem rendelkezik.

8. A nyugdíjas tag kötelezettsége

a) a társaság alapszabályának megfelelõen tevékenykedjen,
b) a társaság testületeinek határozatait végrehajtsa.
c) Azok a nyugdíjas tagok akik nyugállományba vonulásukat levélben – írásban vagy online jelzik a társaság vezetõsége felé, tagdíjfizetési kötelezettségük alól mentesülnek. A nyugdíjas tagok tagdíjfizetés alóli mentessége nem terjed ki az ACME tagsági díjra.
Kivéve nyugdíjasok ACME tagsági díját, amelyet – ha igényt tartanak rá – a nyugdíjas tagok minden év március 31-ig kötelesek a társaság számlájára befizetni. 

9. A nyugdíjas tagság megszűnik

a) a társaság megszűnésével,
b) kilépéssel: tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a fõtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhez­vételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnésérõl a társaság vezetõségét tájékoztatni kell,
c) kizárással,
d) a tag halálával.
A nyugdíjas tag kizárása során a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.

10. A tiszteletbeli tag

Tiszteletbeli tag lehet az a nagykorú magyar vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai, társadalmi, gazdasági, élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a társaság munkájában hasznosítani tudja. A tiszteletbeli tagot a társaság elnökségének javaslatára a vezetőség választja.

11. A tiszteletbeli tag joga, hogy:

a) a társaság küldöttgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.
b) részt vegyen a társaság által rendezett kongresszusokon, konferenciákon, vitákon és más szakmai - tudományos rendezvényeken, ezeken előadást tartson, vagy egyéb szellemi alkotását bemutassa.
c) a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság területén folyó munkáról és eseményről.

12. A tiszteletbeli tag kötelezettsége, hogy:

a) a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
b) a társasági tevékenységgel kapcsolatos önként vállalt feladatait maradéktalanul, legjobb tudása szerint végrehajtsa.

13. A tiszteletbeli tagsági viszonya megszűnik

a) A társaság megszűnésével,
b) a tiszteletbeli tag részérõl történõ lemondással. A tiszteletbeli tagságról történõ lemondást az elnöknek vagy a fõtitkárnak írásban (levélben, vagy online) kell bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg,
c) kizárással,
d) a tag halálával.
Ki kell zárni a tiszteletbeli tagok sorából azt a személyt, aki a tiszteletbeli tagságra érdemtelenné vált, társadalmi helyzetéhez méltatlan magatartás tanúsítása miatt. A tiszteletbeli tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak, kivéve az f.) pontban foglaltakat.

14. Örökös tiszteletbeli tag

Örökös tiszteletbeli tagságot a társaság bármely tagjának javaslatára a vezetőség javaslata alapján adományozható. Örökös tiszteletbeli tag lehet minden olyan MUT tag aki elérte a nyugdíj korhatárt, függetlenül, hogy még aktív avagy ténylegesen nyugállományba vonult és tevékenységével méltán kivívta a MUT tagjainak megbecsülését.

15. Az örökös tiszteletbeli tagok jogai

Az örökös tiszteletbeli tagokat a rendes tagokkal egyenlő jogok illetik meg.

16. A örökös tiszteletbeli tag kötelezettsége

a) A társaság alapszabályának megfelelõen tevékenykedjen,
b) a társaság testületeinek határozatait végrehajtsa,
c) az örökös tiszteletbeli tagok tagdíjfizetési kötelezettségük alól mentesülnek, beleértve az ACME tagsági díját is. 

17. Az örökös tiszteletbeli tagság megszűnik

a) A társaság megszűnésével,
b) kilépéssel: a tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a fõtitkárnak írásban (levélben vagy online) tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kéz­hez­vételével megszűnik. A tagsági viszony megszűnésérõl a társaság vezetõségét tájékoztatni kell,
c) kizárással,
d) a tag halálával.
Az örökös tiszteletbeli tag kizárása során a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.

18. A pártoló tag

Pártoló tagok lehetnek olyan nagykorú magyar vagy külföldi állampolgárságú természetes személyek, illetve jogi személyek, akik a társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi, erkölcsi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A pártoló tagságot az elnökség javaslatára a vezetőség hagyja jóvá.

19. A pártoló tag joga, hogy

a) a társaság közgyűlésén, közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen.

b) meghatározza, hogy az általa nyújtott rendszeres támogatást a társaság számára milyen célból adja.

c) a társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a társaság azon területein folyó munkáról és tevékenységről, amelynek elősegítéséhez a támogatást nyújtja, a pártoló tagsági díjat fizeti.

20. A pártoló tag kötelezettsége, hogy

a) a társaság alapszabályában megfogalmazott elvek szerint tevékenykedjen,
b) a társasággal szemben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítse.

21. A pártoló tag tagsági viszonya megszűnik

a) a tag halálával,
b) a társaság megszűnésével,
c) a pártoló tagsági viszonynak a tag részérõl történõ felmondásával. A természetes személy pártoló tag tagságának felmondását a MUT elnökének vagy a fõtitkár­nak kell bejelenteni írásban (levél/online). A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételét követõ hónap utolsó napján szűnik meg.
d) Kizárással: a természetes személy pártoló tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.
e) Törléssel: ha a pártoló tag az önként vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a fõtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja arra, hogy kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkezõ esetben törlésre kerül a MUT tagjai közül.

22. A jogi személy pártoló tag tagsági viszonya megszűnik

a) a jogi személy megszűnésével,
b) a társaság megszűnésével,
c) a pártoló tagsági viszonynak a jogi személy pártoló tag részéről történő felmondásával,
d) kizárással;
ki kell zárni a jogi személyt a pártoló tagok közül, ha a társasággal szemben fenn­álló, önként vállalt kötelezettségeit önhibájából nem teljesíti.
Jogi személy pártoló tag tagságának felmondására a természetes személy pártoló tag felmondásának szabályai irányadóak.
 A jogi személy pártoló tag kizárására a rendes tag kizárására vonatkozó szabályok irányadóak.
e) Törléssel, ha a jogi személy pártoló tag az önként vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, a fõtitkár a jogkövetkezményekre való figyelmeztetéssel írásban felhívja arra, hogy kötelezettségének 15 napon belül tegyen eleget, ellenkezõ esetben törlésre kerül az MUT tagjai közül. 

23. Szakdolgozói tagok

a) A MUT szakdolgozói tagja lehet mindazon személy, aki kötelezi magát arra, hogy tevékenységét a szekció alapszabályában foglalt elvek szerint folytatja, felvételét belépési nyilatkozatban írásban, vagy online formában kéri, és akit a MUT szakdolgozói szekciója a tagok sorába felvesz. A felvételről a szekció nevében a szekció vezetősége dönt a MUT főtitkárának előterjesztése alapján. A MUT szakdolgozói szekciójának tagjai jogaikat személyesen gyakorolják. A szekció tagokat csak a szakdolgozói szekció alapszabályában foglalt jogok illetik meg.

b. A szakdolgozói tagok csak a szekció közgyűlésén bírnak szavazati joggal, a MUT közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkeznek.

c. A szakdolgozókat megillető minden további jog és kötelezettség a szekció alapszabályában foglaltatik.

 

IV. A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI ÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAI

7.§

1. A társaság vezető szervei

a) A közgyűlés,
b) a vezetőség

2. A társaság állandó bizottságai

a) az ellenőrző bizottság,
b) a fegyelmi bizottság,
c) Az elnök a főtitkár, vagy a vezetőség bármely tagja javaslatára a vezetőség határozata alapján alkalomszerűen kiegészül meghatározott feladat elvégzésére létre hozott ad hoc bizottságokkal.

 

V. KÖZGYŰLÉS

8.§

A társaság testületi vezető szerve a közgyűlés, amely minden a társaságot érintő kérdésben döntési hatáskörrel rendelkezik.


A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak

 1. Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát.
 2. megszünteti a társaságot, ha a feloszlást, vagy a más társasággal való egyesülést a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja.
 3. dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal, valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
 4. megállapítja a fizetendő tagdíj mértékét.
 5. megválasztja 3 évre szólóan a társaság tisztségviselőit; külön a társaság elnökét és a vezetőséget. A leköszönő elnök és a leköszönő főtitkár automatikusan a vezetőség tagja marad a következő 3 éves ciklusban. Az elnöki pozíciót, két egymást követő ciklusban ugyanaz a személy nem töltheti be.
 6. a vezetõség és az állandó bizottságok beszámolója alapján megvitatja a társaság munkáját, meghatározza a társaság legfontosabb feladatait a következõ idõ­szak­ra és dönt az általa választott testületek, tisztségviselõk felmentésének kérdésében,
 7. a közgyűlés indokolt esetben az általa megválasztott bármely testületet, bizott­­ságot, illetõleg tisztségviselõt visszahívhat,
 8. döntést hoz a MUT csatlakozásáról szövetséghez, illetve ezekbõl való kilépésrõl.

A közgyűlés egyéb hatáskörei

 1. Megállapítja a társaság éves költségvetését.
 2. elfogadja a vezetőség éves beszámolóját. A beszámoló részét képezi a társaság éves pénzügyi beszámoló jelentése.

 

9.§

Közgyűlés tartása

Közgyűlést szükség szerint, de legalább évenként kell összehívni. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg a tagok egyharmada írásban, az ok és a cél megjelölésével kívánja.

 1. A közgyűlést a vezetőség hívja össze.
 2. A közgyűlés helyét, idejét, valamint a javasolt tárgysorozatot a vezetőség állapítja meg és a főtitkár részletes napirendet tartalmazó meghívót jelentet meg a Magyar Urológia című szakfolyóiratban, illetve az MUT honlapján, valamint elektronikus körlevelet küld legalább 15 nappal a kitűzött időpontot megelőzően.
 3. A közgyűlés szavazásra határozatképes, amennyiben tagjainak 1/3–a jelen van. és a döntéshozatalkor, legalább 50%+1 egyetértő szavazatot ér el az indítvány.
 4. Amennyiben az összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy azt a vezetőség új időpontban hívja össze.
 5. A megismételt közgyűlés határozatképes a jelenlévõ létszámmal, ha ezt az elõ­ze­tes meghívóban feltüntették.

 

10.§

A szavazás rendje

a) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel (50%+1) hozza. A közgyűlés bármikor elhatározhatja a titkos szavazást, de személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással dönt.
b) A közgyűlés döntéshozatalakor akkor fogad el egy elõterjesztést, ha legalább 50%+1 egyetértõ szavazatot ér el az indítvány.
c) A vezetõségválasztás titkos szavazással történik, és kétfordulós: a titkos szavazásnál meg kell határozni, hogy az milyen forgatókönyv szerint történik.
d) A tagság levélben jelöli a vezetõségi tagjelölteket és az elnökjelöltet (22 vezetõsé­gi tag és 1 elnök jelölése formájában).
e) A tagság majd közgyűlés keretében, közvetlenül választja meg a konkrét vezetõ­sé­gi tagokat és az elnököt (az elõzõ forduló eredményei alapján a legtöbb szavazatot kapott 40 vezetõségi tagjelöltbõl és 3 elnökjelöltbõl összeállítva a szavazólistát).
f) Az a társasági tag aki elnökjelöltként szavazatokat kapott, de nem került elnökként megválasztásra, az elnökválasztás során megszerzett szavazatait tovább vi­heti a vezetõségi tagválasztásra.
g) A vezetõségi tagjelöltek sorában a mindenkori elnökjelölteket is szerepeltetni kell. A szavazólapok kitöltését a levezetõ elnök rendeli el.
h) A szavazás lebonyolításakor a szavazólapok kitöltését a levezetõ elnök rendeli el.
i) A tisztségviselõket, vezetõ szerveket és állandó bizottságokat a közgyűlés többes jelölés alapján, titkos szavazással választja.
j) A közgyűlés a személyre vonatkozó más határozatokat is titkos szavazás útján hozza.
k) A közgyűlésen jelenlévõ minden küldöttet egy szavazat illet meg.
l) Csak az a társasági tag rendelkezik szavazati joggal, aki a közgyűlés idõpont­já­ban tagdíjfizetési hátralékkal nem rendelkezik.
m) Az alapszabály módosításához, tag kizárásához, a társaság más társasággal tör­té­nõ egyesülésének, feloszlásának, kimondásához a szavazásra jogosultak kétharmadának egyetértõ szavazata szükséges.
n) A közgyűlés nyilvános. Az elnök a közérdek, vagy valamely társasági tag jogos ma­gánérdekének védelme céljából elrendelheti a nyilvánosság kizárását.
o) A határozatokat a vezetõség a Magyar Urológiában és a MUT hivatalos honlapján közzéteszi, és a tagokat hírlevélben értesíti. 

 

VI. VEZETŐSÉG

11.§

 1.  Két közgyűlés közötti idõszakban a közgyűlés hatáskörét – a kizárólagos hatáskörök kivételével – a vezetõség gyakorolja.
 2. A vezetõség 25 tagú, beleértve a tisztségviselõket is. Választott vezetõségi tagsági funkció megüresedése esetén a vezetõség a legközelebbi közgyűlésig a póttagok közül új vezetõségi tagot kooptálhat, aki funkcióját teljes jogkörrel látja el.
 3. A póttagok fogalma: a szavazási listán a soron következõ 4 legtöbb szavazatot kapott vezetõségi tagjelölt, a vezetõség póttagja.
 4. A vezetõségi ülések tanácskozási jogú állandó résztvevõi: az Ellenõrzõ és a Fegyelmi Bizottság elnöke, valamint szekciók vezetõi.

12.§

A vezetőség kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak

 1. határozatot hozhat - közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével - a társaság egészét érintő bármely kérdésben,
 2. intézkedik
 3. állást foglal a hatáskörébe utalt ügyekben.

 

13.§

A vezetőség hatáskörei

 1. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabályszerű működését és munkáját, továbbá a társaság tisztségviselõinek tevékenységét,
 2. véleményezi, elõterjesztés után szavazással is az urológiai határterületi szakmai társaságok és újságok alapítását, ha azt MUT-tag kezdeményezi,
 3. többségi szavazással megválasztja a MUT képviselõit nemzetközi szervezetekben, mint EBU, DGU Kelet-Nyugat Bizottsága. A megválasztottak hároméves megbízást kapnak, amely újabb három évre, újabb többségi szavazással meghosszabbítható,
 4. végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról,
 5. megvitatja és jóváhagyja a közgyűlési elõterjesztéseket,
 6. irányítja a társaság gazdálkodását, nemzetközi és sajtómunkáját,
 7. minimum 20 rendes tag írásbeli kérése alapján, többségi támogatás esetén, dönt a szekciók alapításáról,
 8. koordinálja, ellenõrzi és segíti a munkacsoportok és szekciók munkáját,
 9. állást foglal a társasági emlékérmek, díjak alapításában,
 10. különleges társasági feladatok és elvi jelentõségű kérdések megoldása céljából a szükséghez mérten bizottságokat alakíthat és alakít,
 11. megvitatja az országos jelentõségű tudományos koncepciókat és fejlesztési elõ­re­jelzéseket, kialakítja a társaság szakterületével kapcsolatos javaslatait,
 12. javaslatot tesz kormánykitüntetések adományozására,
 13. dönt társasági lap kiadásáról,
 14. jóváhagyja a társaság féléves utaztatási tervét,
 15. tisztújító küldöttgyűlést megelõzõ évben megválasztja a jelölõbizottságot,
 16. a tagok kongresszusi részvételének anyagi támogatásáról dönt.

 

14.§

A vezetőség ülésrendje

 1. A vezetőség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal tart ülést. Az ülés öszszehívásáról a társaság elnöke és főtitkára gondoskodik. A meghívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket legalább 7 nappal a kitűzött időpont előtt a vezetőség tagjai részére meg kell küldeni.
 2. A vezetőség ülésére esetenként a napirendnek megfelelően tanácskozási joggal meg kell hívni a napirendben érdekelt tagokat, illetve más érdekelt szervek, szervezetek képviselőit.

 

15.§

A vezetőség határozathozatala

 1. A vezetőség határozatképes, ha ülésén a szavazati joggal rendelkezőknek legalább 2/3- a jelen van.
  A vezetőség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A vezetőség bármely tagjának javaslatára a vezetőség elhatározhatja a titkos szavazást.
 2. A határozatképesség hiánya miatt legkorábban a következő napon, de legkésőbb 15. napon belül - azonos napirenddel - megismételt vezetőségi ülés csak akkor határozatképes, ha a vezetőség tagjainak 2/3-a jelen van.
   

16.§

A rendkívüli vezetőségi ülés rendje

 1. Rendkívüli vezetőségi ülés összehívását bármelyik vezetőségi tag indítványozhatja. A rendkívüli vezetőségi ülést a vezetőségi tagok legalább 1/5-e (5 fő) írásbeli kérése esetén össze kell hívni.
 2. A rendkívüli vezetőségi ülés összehívására irányuló indítványban a javasolt tárgysorozatot is meg kell jelölni.
 3. A rendkívüli vezetőségi ülést az indítványozástól számított 14 napon belül meg kell tartani.
 4. A rendes vezetőségi ülésre vonatkozó szabályokat a rendkívüli vezetőségi ülésre is értelemszerűen alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy a megívót és a napirenden szereplő előterjesztéseket csak 2 nappal a kitűzött időpont előtt kell megküldeni a vezetőség tagjai részére.

 

VII. ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

17.§

 1. Az ellenőrző bizottság közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból, valamint 3 póttagból áll. Közvetlenül a közgyűlésnek van alárendelve, csak ennek tartozik felelősséggel.
 2. A bizottság működési szabályzata szerint működik, ellenőrzésének tárgya a társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a társaság alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását ellenőrzi a társaság pénzügyi gazdálkodását, továbbá az ügyvitelre, az ügyintézésre és a nyilvántartásokra vonatkozó előírások betartását.
 3. A bizottság megállapításairól tájékoztatja a társaság vezető szerveit és beszámol a közgyűlésnek.
 4. A bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket, vagy társasági tagokat is bevonhat munkájába.
 5. A bizottság elnökét, és tagjait a társaság hatáskörében intézkedési jog nem illeti meg, de a megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő alkalmazott erre 8 napon belül válaszolni köteles.
 6. A bizottság működési szabályzatát a vezetőség hagyja jóvá.
 7. Ugyanazon tag nem jelölhető a vezetőségi és a bizottsági tagságra.

 

Ellenőrző bizottság

Elnök.
Tagok.
Pót tagok.

 

VIII. FEGYELMI BIZOTTSÁG

18.§

 1. A fegyelmi bizottság közgyűlés által választott elnökből és 2 tagból, valamint 2 póttagból áll.
 2. A bizottság a társaság fegyelmi szabályzatának rendelkezései szerint jár el.
 3. A fegyelmi eljárás részletes szabályait a fegyelmi szabályzat állapítja meg.
 4. A fegyelmi szabályzatot a tagság a küldöttgyűlésen hagyja jóvá.

 

Fegyelmi bizottság

Elnök.
Pót tagok.

 

IX. A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE

19.§

1. A társaság elnökének hatásköre

a) Képviseli a társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint a nemzetközi szervezetek elõtt,
b) vezeti a küldöttgyűlést, a vezetõség és az elnökség tanácskozásait,
c) dönt és intézkedik a vezetõség két ülése közötti idõszakban – a fõtitkárral egyetértésben – a vezetõség hatáskörébe tartozó, de halaszthatatlan döntést vagy intézkedést igénylõ ügyekben, kivéve a vezetõség kizárólagos hatásköreit érintõ kérdéseket. Az elnök döntéseiért felelõsséggel tartozik és azokról a vezetõség legközelebbi ülésén beszámolni köteles,
d) õrködik a hatályos jogszabályok, különösen a társaságra vonatkozó rendelkezések és a társaság alapszabályának szigorú betartása felett,
e) ellenõrzi a vezetõ szervek határozatainak végrehajtását,
f) ellenõrzi a tisztségviselõk működését,
g) az elnököt akadályoztatása esetén a fõtitkár helyettesíti. Ha a fõtitkár is akadályoztatva van, az elnökség legidõsebb tagja jár el.

 

2. A főtitkár hatásköre

a) A társaság vezetõ szerveinek ülései között e testületek határozatainak megfele­lõ­en folyamatosan intézi a társaság ügyeit,
b) az elnökkel egyetértésben dönt, vagy intézkedik, egyetértés hiányában az adott ügy­ben az elnökség dönt,
c) elõkészíti a vezetõ szervek üléseit, biztosítja működésüket és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról,
d) tájékoztatja a tagokat a társaság munkájáról.
e) A társaságot a hatóságok és más belföldi, illetve külföldi szervezetek elõtt az elnök, akadályoztatása esetén a fõtitkár képviseli.

 

3. A pénztáros

a) A társaság pénzkezelési szabályzatában foglaltak szerint kezeli a pénztárat, gondoskodik a bevételek és kiadások teljesítésérõl, a pénzkészlet elõírás szerinti elhelyezésérõl, vezeti a naplófõkönyvet.
b) Tevékenységérõl rendszeresen (évente) beszámol a társaság vezetõségének.

 

4. Az ellenőr

A pénzkezelési szabályzatban meghatározott módon és idõközönként ellenõrzi a pénztáros működését.

 

X. A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA

20.§

 1. A társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból, és a társaság gazdasági vállalkozási tevékenységéből képződik.
  1.1. A tag, tagdíjat köteles fizetni, amelynek összegét a közgyűlés határozza meg.
  • A tagsági díj magába foglalja az EAU/ACME program éves díját, a társaság hivatalos honlapján elérhetõ szolgáltatások díját. Minden regisztrált és tagdíjfizeté­sé­nek maradéktalanul eleget tevõ MUT-tag alanyi jogon jogosult a társaság hivatalos lapjának (Magyar Urológia) valamennyi számára. A lapot megjelenésének ütemében minden rendes, nyugdíjas és örökös tiszteletbeli tag a nyilván­tar­tás­ban szereplõ címére a társaság költségén megkapja. Minden regisztrált tag a tagsági viszonyának megfelelõen megállapított tagdíjat köteles minden év március 31-ig a MUT hivatalos számlájára befizetni, vagy átutalni.
  •  Ha a tag, ide nem értve:
  – a nyugdíjas tagok tagdíjfizetés hiányára tekintettel,
  – tiszteletbeli tagot,
  – örökös tiszteletbeli tag

      2 (két) éven keresztül tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 6. § 6. bekezdés f. pontja értelmében törlésre kerül a MUT tagjai közül.
   1.2. A társaság meghatározott speciális célok megvalósítására alapítványokat hozhat létre, vagy alapítványok segítségét igénybe veheti.
 2. A társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíjat fizetésén túl - a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
 3. A társaság költségvetését a vezetőség terjeszti a közgyűlés elé.
 4. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért, valamint a társaság ingó és ingatlan vagyonának kezeléséért az elnökség felelős.
 5. A társaság nevében annak védnöksége alatt és/vagy a társaság részvételével rendezett tudományos ülések kongresszusok bevételéből, amennyiben részvételi díj kötelezettek, külső rendezvényszervezőn keresztül, részletes elszámolást követően a rendezvény nyereség(e) teljes egészében a társaságot illeti.

 

XI. A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE

21.§

 1. A társaság működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
 2. Ha a társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a területileg illetékes bírósághoz fordulhat.
 3. A bíróság az 1989. évi II. törvény 16.§ (2) a/-e/ pontja szerint biztosítja a társaság jogszerű működését.

 

XII. A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE

22.§

Ha társaság olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt, vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

XIII. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE

23.§

A társaság megszűnik a tagok 2/3-a döntése alapján, más társasággal való egyesüléssel, feloszlással, illetőleg megszűnésének megállapításával.

 

XIV. HATÁLYBALÉPÉS

24.§

Jelen alapszabály a társaság 2011. október 7.-i küldöttgyűlése fogadta el Budapest. Egyidejűleg a társaság előző alapszabálya hatályát vesztette.

 

Budapest, 2011. 10. 07.

 

 

 

P H

 

 

   

Dr. Farkas László

A Magyar Urológus Társaság elnöke

Dr. Buzogány István

A Magyar Urológus Társaság főtitkára