asd
31. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Beszámoló a 15. Füvészkerti Urológus Napokról és a 4. Urofarsangról

A Romics Im­re pro­fes­­szor ál­tal 1999. feb­ru­ár 27-én el­in­dí­tott to­vább­kép­ző jel­le­gű Fü­vész­ker­ti Uro­ló­gus Na­pok 2006. feb­ru­ár 24–25. kö­zött, im­má­ron a 15. al­ka­lom­mal ke­rült meg­ren­de­zés­re bi­zo­nyít­ván azt, hogy az uro­ló­gus tár­sa­da­lom igényt tart egy ilyen tí­pu­sú szak­mai ren­dez­vény­re. Ugyan­ak­kor – a har­ma­dik után ...

Tovább

Beszámoló az EAU-AUA Academic Exchange Programme 2005-ről

Az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) és az Ame­ri­kai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (AUA) 1993-ban in­dí­tot­ta út­já­ra a két kon­ti­nens fi­a­tal uro­ló­gu­sai kö­zöt­ti ta­pasz­ta­lat­cse­rét szol­gá­ló prog­ram­ját. En­nek a cél­ja az, hogy le­he­tő­ség le­gyen a má­sik föld­rész uro­ló­gi­á­já­nak kö­zel­ről va­ló meg­is­me­ré­sé­re és szo­ro­sabb ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
52 találat 6 oldalon