asd
31. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Beszámoló az 5. Közép Európai Urológus Találkozóról

A Central European Meeting (CEM) ötö­dik kong­res­­szu­sá­nak is­mét Bu­da­pest adott ott­hont. A ta­lál­ko­zó 2005. ok­tó­ber 7-én és 8-án a bu­da­pes­ti Sofitel szál­lo­dá­ban zaj­lott. A re­giszt­rált részt­ve­vők szá­ma meg­kö­ze­lí­tet­te a há­rom­szá­zat. A tu­do­má­nyos prog­ra­mot Romics Lász­ló pro­fes­­szor, a Ma­gyar Tu­do­má­nyos Aka­dé­mia Or­vo­si ...

Tovább

Beszámoló az EAU-AUA Academic Exchange Programme 2005-ről

Az Eu­ró­pai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (EAU) és az Ame­ri­kai Uro­ló­gus Tár­sa­ság (AUA) 1993-ban in­dí­tot­ta út­já­ra a két kon­ti­nens fi­a­tal uro­ló­gu­sai kö­zöt­ti ta­pasz­ta­lat­cse­rét szol­gá­ló prog­ram­ját. En­nek a cél­ja az, hogy le­he­tő­ség le­gyen a má­sik föld­rész uro­ló­gi­á­já­nak kö­zel­ről va­ló meg­is­me­ré­sé­re és szo­ro­sabb ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
52 találat 6 oldalon