asd
29. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

Laparoszkópos uréterdaganat kimetszése és újrabeültetése a hólyagba

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők alsó szakasz urétertumor kimutatása után végeztek trans­peri­to­nealis laparoszkópos uréter resectiót és uréter neoimplantációt egy betegben. Hazánkban hasonló mûtéti beavatkozásról még nem számoltak be. Bemutatják a minimál-invazív technika alkalmazásának lehetőségét, előnyeit, amely az onkológiai alapelvek betartása mellett szervmegtartást biztosított....

Tovább

Patkóvese esetében végzett laparoszkópos szétválasztás és Y-V pyelonplasztika

ÖSSZEFOGLALÁS: Szerzők patkóvese szétválasztását és a bal vesében kialakult pyelo­urétera­lis határ szûkület laparoszkópos megoldását ismertetik. A 21 éves férfi betegben hasi fájdalmak miatt kivizsgálás történt. Ennek során ultrahangvizsgálat, intravénás urográfia és CT-angiográfia készült. Az elvégzett vizsgálatok patkóvesét igazoltak és a bal oldali vesében a pyelouréteralis határ szûkülete okozta ...

Tovább

Posztoperatív inkontinencia megszüntetése műsphincter beültetésével

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szer­zők a sze­ge­di Uro­ló­gi­ai Kli­ni­kán vég­zett új mű­té­ti el­já­rás­ról szá­mol­nak be. Egy 66 éves fér­fi­ be­teg­nél más in­té­zet­ben TURP-műtét so­rán zá­ró­izom sé­rü­lés kö­vet­ke­zett be, ezért tel­je­sen inkontinenssé vált. Több, inkontinencia gát­ló cél­lal vég­zett be­avat­ko­zás tör­tént, azon­ban ezek si­ker­te­le­nek ...

Tovább

Az epispadiasis felnőttkori kezelése

Az epispadiasis mi­att gyer­mek­kor­ban vég­zett több­lép­csős hely­re­ál­lí­tó mű­tét után is fenn­ál­ló ki­fe­je­zett hím­ves­­sző tor­zu­lat je­len­tős ki­hí­vás az uro­ló­gus szá­má­ra. A szer­zők dol­go­za­tuk­ban a hím­ves­­sző szét­vá­lasz­tá­sos mód­szer­ről szer­zett jó ta­pasz­ta­la­ta­i­kat is­mer­te­tik 3 eset­ben. A ma­gas koc­ká­za­tú, ...

Tovább

Laparoszkópos radikális cystectomiával szerzett kezdeti tapasztalataink

A laparoszkópos ra­di­ká­lis cystectomia be­ve­ze­té­se újabb ki­hí­vást je­lent a laparoszkópos mű­té­ti pa­let­ta bő­ví­té­se so­rán. Cé­lunk ru­tin mű­tét­té ten­ni a be­avat­ko­zást. Kez­de­ti ta­pasz­ta­la­ta­ink, a 2007. ja­nu­ár­tól el­vég­zett 7 laparoszkópos cystectomia, iga­zol­ják, hogy a mű­tét tech­ni­ka­i­lag ki­vi­te­lez­he­tő, a be­teg szá­má­ra ...

Tovább

Korai hilus ellátás bal oldali laparoszkópos radikális nephrectomia során

A szer­zők a ve­se­ko­csány gyors el­éré­sé­re bal ol­da­li transzabdominális laparoszkópos tu­mo­ros nephrectomia so­rán a szo­ká­sos­tól el­té­rő, mediocolicus, köz­vet­len hilus meg­kö­ze­lí­tést hasz­nál­tak. Rész­le­te­sen is­mer­te­tik, és ké­pek­kel il­luszt­rál­ják az al­kal­ma­zott tech­ni­kát. Sa­ját mű­té­tes anya­guk­ban ös­­sze­ha­son­lí­tot­ták a ...

Tovább

MR vezérelt prosztata brachyterápia: az első hazai tapasztalat

A szer­zők az MR ve­zé­relt közelterápia kli­ni­kai gya­kor­lat­ba tör­té­nő be­ve­ze­té­sét is­mer­te­tik. Ki­tér­nek az ed­di­gi le­he­tő­sé­gek­től el­té­rő jel­le­gé­re, is­mer­te­tik a mód­szer al­kal­ma­zá­sá­nak ja­val­la­tát, el­len­ja­val­la­tát, mód­szer­ta­nát és az el­ső al­kal­ma­zás so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­to­kat.
 ...

Tovább

Az áramlási ellenállás (rezisztencia) valós idejű szoftveres kompenzálásának módszere a felső húgyúti urodinámiás vizsgálatoknál

Ki­fej­lesz­tet­tünk az áram­lá­si el­len­ál­lás (re­zisz­ten­cia) kom­pen­zá­lá­sá­nak egy spe­ci­á­lis, a fel­ső húgy­úti urodinámiás vizs­gá­la­tok so­rán al­kal­maz­ha­tó mód­sze­rét, ami­vel a már meg­lé­vő, egy­fu­ra­tú nephrostomiás ka­té­tert tud­juk hasz­nál­ni. A re­zisz­ten­cia­-kom­pen­zá­ló ru­tint az urodinámiás ké­szü­lék prog­ram­já­ba ...

Tovább

Az új szexuális életminőség kérdőív (MSHQ) felhasználása alsó húgyúti tünetegyüttesben (LUTS) szenvedő magyarországi betegeken

Az al­só húgy­úti tünetegyüttes (LUTS – Lower Urinary Tract Symptoms) leg­gya­ko­ribb oka fér­fi­ak­nál a benignus prosztatahiperplázia (BPH) és a kró­ni­kus prosz­ta­ta­gyul­la­dá­sok. Az utób­bi évek­ben je­len­tős fi­gye­lem te­re­lő­dött e tü­ne­tek és a fér­fi sze­xu­á­lis za­va­rok együt­tes elő­for­du­lá­sá­ra. Kü­lö­nö­sen szem­be­tű­nő a két kór­kép ...

Tovább

Stratasis® szalag – Új lehetőség a stresszinkontinencia kezelésére

A szer­zők stresszinkontinencia ke­ze­lé­sé­ben el­ter­jedt sza­lag­mű­té­tek kö­zül egy új tí­pu­sú meg­ol­dást, a Stratasis® sza­lag al­kal­ma­zá­sát is­mer­te­tik. Ki­tér­nek a sza­lag ed­di­gi le­he­tő­sé­gek­től el­té­rő jel­le­gé­re, is­mer­te­tik al­kal­ma­zá­sá­nak ja­val­la­tát, el­len­ja­val­la­tát, a be­ül­te­tés mód­ját. 10 be­teg utánvizsgálata...

Tovább
<< < 1 2 3 > >>
25 találat 3 oldalon