asd
29. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A húgycső és a férfi nemi szervek helyes és kóros fejlődése

A ve­le­szü­le­tett húgy­cső-rend­el­le­nes­sé­gek, to­váb­bá a fér­fi ne­mi szer­vek meg­­be­te­ge­dé­se­i­nek uro­ló­gi­ai ke­ze­lé­se­kor, el­en­ged­he­tet­len a he­lyes és kó­ros fej­lő­dés is­me­re­te. Az aláb­bi át­te­kin­tés­ben is­mer­te­tés­re ke­rül a húgy­cső és a fér­fi ne­mi szer­vek fej­lő­dé­se és ezek kli­ni­kai szem­pont­ból ...

Tovább

UROTRAUMATOLÓGIA

A je­len mód­szer­ta­ni le­ve­lünk­ben ki­zá­ró­lag a fel­nőtt­ko­ri bal­ese­tes ere­de­tű, és nem a gyer­mek­ko­ri vagy iatrogén sé­rü­lé­sek el­lá­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk....

Tovább

Folyamatos vagy megszakított levofloxacin kezelés előnyösebb-e a húgyúti obstrukció következtében kialakult komplikált fertőzés esetén, ahol az elzáródás átmeneti megoldására idegen teszt

Mo­dern vizs­gá­la­ti me­to­di­ká­val a szer­zők el­ső­ként iga­zol­ták, hogy a levo­floxa­cin ké­pes meg­kö­tőd­ni a stent kon­di­ci­o­ná­ló film ré­te­gé­ben, il­let­ve a stent fel­szí­nén. El­ső­ként ha­son­lí­tot­ták ös­­sze a fo­lya­ma­tos, il­let­ve a meg­sza­kí­tott an­ti­bio­ti­kum-ke­ze­lés ha­té­kony­sá­gát olyan be­te­gek­nél, akik­nél az ...

Tovább

Az egyetemi évektől az arany díszoklevélig

Öt­ven­hat év alatt a mél­tat­lan meg­aláz­ta­tá­sok, ül­döz­te­té­sek, igaz­ta­lan vá­das­ko­dá­sok so­ka­sá­ga mel­lett, fe­lejt­he­tet­len, szí­vet-lel­ket bol­do­gí­tó él­mé­nyek­kel is gaz­da­god­tam. A „vé­let­len” tör­té­né­sek, ame­lyek szin­tén az éle­tem irá­nyí­tói vol­tak, gyak­ran el­szo­mo­rí­tot­tak, előbb-utóbb azon­ban, min­dig ...

Tovább
<< < 12 13 14 15 > >>
144 találat 15 oldalon