asd
30. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Aneszteziológiai tapasztalatok az urológiai laparoszkópiában

A Deb­re­ce­ni Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ján az utób­bi hat év­ben 256 la­pa­roszkó­pos mű­tét tör­tént. E be­avat­ko­zá­sok kap­csán szer­zett aneszteziológiai ta­pasz­ta­la­ta­i­kat össze­ge­zik a szer­zők a be­teg­vá­lasz­tás, a laparoszkópia alatt be­kö­vet­ke­ző kardiovaszkuláris és lég­zés­me­cha­ni­kai vál­to­zá­sok te­kin­te­té­ben.
 ...

Tovább

Folyamatos vagy megszakított levofloxacin kezelés előnyösebb-e a húgyúti obstrukció következtében kialakult komplikált fertőzés esetén, ahol az elzáródás átmeneti megoldására idegen teszt

Mo­dern vizs­gá­la­ti me­to­di­ká­val a szer­zők el­ső­ként iga­zol­ták, hogy a levo­floxa­cin ké­pes meg­kö­tőd­ni a stent kon­di­ci­o­ná­ló film ré­te­gé­ben, il­let­ve a stent fel­szí­nén. El­ső­ként ha­son­lí­tot­ták ös­­sze a fo­lya­ma­tos, il­let­ve a meg­sza­kí­tott an­ti­bio­ti­kum-ke­ze­lés ha­té­kony­sá­gát olyan be­te­gek­nél, akik­nél az ...

Tovább

Az egyetemi évektől az arany díszoklevélig

Öt­ven­hat év alatt a mél­tat­lan meg­aláz­ta­tá­sok, ül­döz­te­té­sek, igaz­ta­lan vá­das­ko­dá­sok so­ka­sá­ga mel­lett, fe­lejt­he­tet­len, szí­vet-lel­ket bol­do­gí­tó él­mé­nyek­kel is gaz­da­god­tam. A „vé­let­len” tör­té­né­sek, ame­lyek szin­tén az éle­tem irá­nyí­tói vol­tak, gyak­ran el­szo­mo­rí­tot­tak, előbb-utóbb azon­ban, min­dig ...

Tovább

Urodinámiás alapvizsgálatok a felső húgyúti obstrukciók megítélésében II.

A postrenalis obst­ruk­ció mér­té­ké­nek pon­to­sabb meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra al­kal­ma­sak a fel­ső húgy­úti nyo­más-áram­lás vizs­gá­la­tok. Az ed­dig al­kal­ma­zott Whitaker-teszt (WT) és Na­var­re­te-teszt (NT) is sta­ti­kus vizs­gá­lat, egyen­sú­lyi rend­szer­ben vizs­gál­ja egy adott áram­lás mel­lett mér­he­tő üreg­rend­sze­ri nyo­mást (WT), il­let­ve adott ...

Tovább

A húgycső és a férfi nemi szervek helyes és kóros fejlődése

A ve­le­szü­le­tett húgy­cső-rend­el­le­nes­sé­gek, to­váb­bá a fér­fi ne­mi szer­vek meg­­be­te­ge­dé­se­i­nek uro­ló­gi­ai ke­ze­lé­se­kor, el­en­ged­he­tet­len a he­lyes és kó­ros fej­lő­dés is­me­re­te. Az aláb­bi át­te­kin­tés­ben is­mer­te­tés­re ke­rül a húgy­cső és a fér­fi ne­mi szer­vek fej­lő­dé­se és ezek kli­ni­kai szem­pont­ból ...

Tovább

UROTRAUMATOLÓGIA

A je­len mód­szer­ta­ni le­ve­lünk­ben ki­zá­ró­lag a fel­nőtt­ko­ri bal­ese­tes ere­de­tű, és nem a gyer­mek­ko­ri vagy iatrogén sé­rü­lé­sek el­lá­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk....

Tovább
<< < 12 13 14 15 > >>
146 találat 15 oldalon