asd
30. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Szérum cystatin C, mint a glomeruláris ráta újabb markerének mérése extrakorporális lökéshullámkezelést követően

Szer­zők prospektív vizs­gá­lat so­rán ér­té­kel­ték a glomeruláris filt­rá­ci­ós rá­ta újabb markerének, a cystatin C szé­rum­szint­je­i­nek extrakorporális lö­kés­hul­lám-ke­ze­lés (ESWL) ha­tá­sá­ra be­kö­vet­ke­ző vál­to­zá­sa­it. 50, egy­ol­da­li ve­se­kö­ves be­teg­ben ha­tá­roz­ták meg ESWL előtt és után a szé­rum cystatin C szin­tet. A ke­ze­let­len ...

Tovább

A férfi meddőség esetén alkalmazott tesztoszteron terápia szükségességének megítélése a szérum és ejakulátum tesztoszteronszint vizsgálatának tükrében

A prospektív vizs­gá­lat cél­ja a szé­rum és az ejakulátum tesztoszteronszint, va­la­mint a sper­mi­um­szám és motilitás ös­­sze­füg­gé­se­i­nek vizs­gá­la­ta volt. A vizs­gá­lat­ba 73 be­te­get von­tak be. A be­teg­ben meg­ha­tá­roz­ták a szé­rum tesztoszteron, LH, FSH, prolaktin, SHBG-koncentrációt, az ejakulátum tesztoszteron és SHBG-szintet, va­la­mint sper­ma­ana­lí­zist ...

Tovább

Pyelon- és uréterdaganatok kezelése

A ret­ros­pek­tív ta­nul­mány­ban a szer­zők a pyelon- és uréterdaganatos be­te­gek­ben vég­zett ha­gyo­má­nyos, nyílt és en­do­szkó­pos be­avat­ko­zá­sok ered­mé­nyes­sé­gét vizs­gál­ták. 1995 és 2004 kö­zött 36 be­teg­ben vé­gez­tek pyelontumor vagy uréterdaganat mi­att mű­té­tet. Kö­zü­lük 17 eset­ben az utób­bi 3 év­ben ke­rült sor az ope­rá­ci­ó­ra. Pyelontumor ...

Tovább

Impaktált uréterkövek kezelése klinikánkon

A szer­zők át­te­kin­tik a 2000.01.01. és 2005.04.01. kö­zött, impaktált uréterkövek mi­att, a kli­ni­ká­ju­kon vég­zett be­avat­ko­zá­so­kat, ele­mez­ve azok in­di­ká­ci­ó­it, ered­mé­nye­it és szö­vőd­mé­nye­it. Ezen pe­ri­ó­dus alatt 3601 be­avat­ko­zás tör­tént uréterkövek mi­att (ESWL: 3278, URS: 287, Ze­iss vagy Dormia-kosaras extrakció: 36) és 43 olyan ese­tük volt (a ...

Tovább

Urodinámiás alapvizsgálatok a felső húgyúti obstrukciók megítélésében II.

A postrenalis obst­ruk­ció mér­té­ké­nek pon­to­sabb meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra al­kal­ma­sak a fel­ső húgy­úti nyo­más-áram­lás vizs­gá­la­tok. Az ed­dig al­kal­ma­zott Whitaker-teszt (WT) és Na­var­re­te-teszt (NT) is sta­ti­kus vizs­gá­lat, egyen­sú­lyi rend­szer­ben vizs­gál­ja egy adott áram­lás mel­lett mér­he­tő üreg­rend­sze­ri nyo­mást (WT), il­let­ve adott ...

Tovább

A húgycső és a férfi nemi szervek helyes és kóros fejlődése

A ve­le­szü­le­tett húgy­cső-rend­el­le­nes­sé­gek, to­váb­bá a fér­fi ne­mi szer­vek meg­­be­te­ge­dé­se­i­nek uro­ló­gi­ai ke­ze­lé­se­kor, el­en­ged­he­tet­len a he­lyes és kó­ros fej­lő­dés is­me­re­te. Az aláb­bi át­te­kin­tés­ben is­mer­te­tés­re ke­rül a húgy­cső és a fér­fi ne­mi szer­vek fej­lő­dé­se és ezek kli­ni­kai szem­pont­ból ...

Tovább

UROTRAUMATOLÓGIA

A je­len mód­szer­ta­ni le­ve­lünk­ben ki­zá­ró­lag a fel­nőtt­ko­ri bal­ese­tes ere­de­tű, és nem a gyer­mek­ko­ri vagy iatrogén sé­rü­lé­sek el­lá­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk....

Tovább

Folyamatos vagy megszakított levofloxacin kezelés előnyösebb-e a húgyúti obstrukció következtében kialakult komplikált fertőzés esetén, ahol az elzáródás átmeneti megoldására idegen teszt

Mo­dern vizs­gá­la­ti me­to­di­ká­val a szer­zők el­ső­ként iga­zol­ták, hogy a levo­floxa­cin ké­pes meg­kö­tőd­ni a stent kon­di­ci­o­ná­ló film ré­te­gé­ben, il­let­ve a stent fel­szí­nén. El­ső­ként ha­son­lí­tot­ták ös­­sze a fo­lya­ma­tos, il­let­ve a meg­sza­kí­tott an­ti­bio­ti­kum-ke­ze­lés ha­té­kony­sá­gát olyan be­te­gek­nél, akik­nél az ...

Tovább

Az egyetemi évektől az arany díszoklevélig

Öt­ven­hat év alatt a mél­tat­lan meg­aláz­ta­tá­sok, ül­döz­te­té­sek, igaz­ta­lan vá­das­ko­dá­sok so­ka­sá­ga mel­lett, fe­lejt­he­tet­len, szí­vet-lel­ket bol­do­gí­tó él­mé­nyek­kel is gaz­da­god­tam. A „vé­let­len” tör­té­né­sek, ame­lyek szin­tén az éle­tem irá­nyí­tói vol­tak, gyak­ran el­szo­mo­rí­tot­tak, előbb-utóbb azon­ban, min­dig ...

Tovább
<< < 12 13 14 15 > >>
149 találat 15 oldalon