asd
30. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Aneszteziológiai tapasztalatok az urológiai laparoszkópiában

A Deb­re­ce­ni Egye­tem Uro­ló­gi­ai Kli­ni­ká­ján az utób­bi hat év­ben 256 la­pa­roszkó­pos mű­tét tör­tént. E be­avat­ko­zá­sok kap­csán szer­zett aneszteziológiai ta­pasz­ta­la­ta­i­kat össze­ge­zik a szer­zők a be­teg­vá­lasz­tás, a laparoszkópia alatt be­kö­vet­ke­ző kardiovaszkuláris és lég­zés­me­cha­ni­kai vál­to­zá­sok te­kin­te­té­ben.
 ...

Tovább

Laparoszkópos radikális prostatectomiával szerzett kezdeti tapasztalataink

Szer­zők az el­ső húsz laparoszkópos ra­di­ká­lis prostatectomiás ese­tü­ket is­mer­te­tik. A be­te­gek preoperatív át­la­gos PSA-ér­té­ke 10,3 ng/ml. A prosz­ta­ta biopsziák vizs­gá­la­ta so­rán a Gleason-score 6 alatt volt. A preoperatív vizs­gá­la­tok nem mu­tat­tak sem periprosztatikus tu­mo­ros ter­je­dést, sem tá­vo­li át­té­tet. A be­te­gek­ben en­do­szkó­pos extraperitonealis ...

Tovább

A [11C]-metionin pozitron emissziós tomográfia alkalmazása korai prosztatarák diagnosztikájában

A szer­zők a [11C]-metionin pozitronemissziós to­mog­rá­fia sze­re­pét vizs­gál­ták ko­rai prosz­ta­ta­rák ki­mu­ta­tá­sá­ban. A vizs­gá­lat­ba 20 be­te­get von­tak be, akik­ben a szé­rum emel­ke­dett prosztataspecifikus an­ti­gén­je alap­ján fel­me­rült prosz­ta­ta­rák gya­nú­ja, de a biopszia nem iga­zolt malignitást. A be­te­gek át­lag­élet­ko­ra 65 (52–75) év, a szé­rum ...

Tovább

Szérum cystatin C, mint a glomeruláris ráta újabb markerének mérése extrakorporális lökéshullámkezelést követően

Szer­zők prospektív vizs­gá­lat so­rán ér­té­kel­ték a glomeruláris filt­rá­ci­ós rá­ta újabb markerének, a cystatin C szé­rum­szint­je­i­nek extrakorporális lö­kés­hul­lám-ke­ze­lés (ESWL) ha­tá­sá­ra be­kö­vet­ke­ző vál­to­zá­sa­it. 50, egy­ol­da­li ve­se­kö­ves be­teg­ben ha­tá­roz­ták meg ESWL előtt és után a szé­rum cystatin C szin­tet. A ke­ze­let­len ...

Tovább

Tapasztalataink mini perkután nephrolithotomiával

Szer­zők a perkután nephrolithotomia (PCNL) ál­ta­luk ki­dol­go­zott, még ki­sebb invazivitással já­ró for­má­ját, a mi­ni PCNL-t is­mer­te­tik. 30 be­teg mű­té­te so­rán szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­i­kat fog­lal­ják ös­­sze. A mód­szer a cen­ti­mé­ter alat­ti, extrakorporális lö­kés­hul­lám ke­ze­lés­re (ESWL) re­zisz­tens ve­se­kö­vek el­tá­vo­lí­tá­sá­ra al­kal­mas ...

Tovább

A férfi meddőség esetén alkalmazott tesztoszteron terápia szükségességének megítélése a szérum és ejakulátum tesztoszteronszint vizsgálatának tükrében

A prospektív vizs­gá­lat cél­ja a szé­rum és az ejakulátum tesztoszteronszint, va­la­mint a sper­mi­um­szám és motilitás ös­­sze­füg­gé­se­i­nek vizs­gá­la­ta volt. A vizs­gá­lat­ba 73 be­te­get von­tak be. A be­teg­ben meg­ha­tá­roz­ták a szé­rum tesztoszteron, LH, FSH, prolaktin, SHBG-koncentrációt, az ejakulátum tesztoszteron és SHBG-szintet, va­la­mint sper­ma­ana­lí­zist ...

Tovább

Pyelon- és uréterdaganatok kezelése

A ret­ros­pek­tív ta­nul­mány­ban a szer­zők a pyelon- és uréterdaganatos be­te­gek­ben vég­zett ha­gyo­má­nyos, nyílt és en­do­szkó­pos be­avat­ko­zá­sok ered­mé­nyes­sé­gét vizs­gál­ták. 1995 és 2004 kö­zött 36 be­teg­ben vé­gez­tek pyelontumor vagy uréterdaganat mi­att mű­té­tet. Kö­zü­lük 17 eset­ben az utób­bi 3 év­ben ke­rült sor az ope­rá­ci­ó­ra. Pyelontumor ...

Tovább

Impaktált uréterkövek kezelése klinikánkon

A szer­zők át­te­kin­tik a 2000.01.01. és 2005.04.01. kö­zött, impaktált uréterkövek mi­att, a kli­ni­ká­ju­kon vég­zett be­avat­ko­zá­so­kat, ele­mez­ve azok in­di­ká­ci­ó­it, ered­mé­nye­it és szö­vőd­mé­nye­it. Ezen pe­ri­ó­dus alatt 3601 be­avat­ko­zás tör­tént uréterkövek mi­att (ESWL: 3278, URS: 287, Ze­iss vagy Dormia-kosaras extrakció: 36) és 43 olyan ese­tük volt (a ...

Tovább

Urodinámiás alapvizsgálatok a felső húgyúti obstrukciók megítélésében II.

A postrenalis obst­ruk­ció mér­té­ké­nek pon­to­sabb meg­ha­tá­ro­zá­sá­ra al­kal­ma­sak a fel­ső húgy­úti nyo­más-áram­lás vizs­gá­la­tok. Az ed­dig al­kal­ma­zott Whitaker-teszt (WT) és Na­var­re­te-teszt (NT) is sta­ti­kus vizs­gá­lat, egyen­sú­lyi rend­szer­ben vizs­gál­ja egy adott áram­lás mel­lett mér­he­tő üreg­rend­sze­ri nyo­mást (WT), il­let­ve adott ...

Tovább

A húgycső és a férfi nemi szervek helyes és kóros fejlődése

A ve­le­szü­le­tett húgy­cső-rend­el­le­nes­sé­gek, to­váb­bá a fér­fi ne­mi szer­vek meg­­be­te­ge­dé­se­i­nek uro­ló­gi­ai ke­ze­lé­se­kor, el­en­ged­he­tet­len a he­lyes és kó­ros fej­lő­dés is­me­re­te. Az aláb­bi át­te­kin­tés­ben is­mer­te­tés­re ke­rül a húgy­cső és a fér­fi ne­mi szer­vek fej­lő­dé­se és ezek kli­ni­kai szem­pont­ból ...

Tovább
<< < 12 13 14 15 16 > >>
153 találat 16 oldalon