asd
30. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Vesesejtes karcinóma prognosztikai faktorai

A szer­zők a klas­­szi­kus vi­lá­gos sej­tes tí­pu­sú, szo­lid és cisztikus for­má­jú ve­se­sej­tes kar­ci­nó­ma prog­nosz­ti­kai fak­to­ra­it te­kin­tik át. 85 be­teg ada­ta­it ele­mez­ve meg­ál­la­pít­ják, hogy a vé­let­le­nül fel­fe­de­zett, tü­net­men­tes ese­tek­ben a job­ban dif­fe­ren­ci­ált (G1, G2) da­ga­na­tok for­dul­tak elő, ezek prog­nó­zi­sa jobb. ...

Tovább

A 4 ng/ml alatti szérum prosztataspecifikus antigénszint mellett felfedezett prosztatarák jellegzetességei klinikánk betegeiben

A szer­zők sa­ját be­te­ge­ik­ben vizs­gál­ták a prosz­ta­ta­rák elő­for­du­lá­sát 4 ng/ml alat­ti prosztataspecifikus antigénszint ese­té­ben. 82 be­teg­ben vé­gez­tek transrectalis vé­kony­tű-biopsziát, va­la­mint 17 be­teg­ben el­vég­zett ra­di­ká­lis perinealis prostatectomia szö­vet­ta­ni ered­mé­nye alap­ján vizs­gál­ták a szig­ni­fi­káns da­ga­na­tok ...

Tovább
<< < 6 7 8 9 > >>
82 találat 9 oldalon