asd
32. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A TVT és TOT inkontinenciagátló szalagműtét összehasonlítása a szövődmények és az eredmények szempontjából

A szer­zők cél­ja az osz­tá­lyu­kon vég­zett két­fé­le inkontinencia-gátló mű­tét (a retropubikus TVT és IVS és transzobturátor TOT) össze­ha­son­lí­tá­sa a szö­vőd­mé­nyek és az ered­mé­nyek szem­pont­já­ból. 2000 és 2005 kö­zött 101 retropubikus és 52 transzobturátor mű­té­tet vé­gez­tek osz­tá­lyu­kon. Intraoperatív cisztoszkópiát TOT-műtét ese­tén nem vé­gez­tek. A TVT- ...

Tovább

A férfi kettős húgycső vizsgálata és kezelése felnőttkorban

A szer­zők fel­nőtt fér­fi­a­kon fel­is­mert ket­tős húgy­cső 5 ese­tét is­mer­te­tik. Át­te­kin­tik a ket­tős húgy­cső fej­lő­dés­ta­ni el­mé­le­te­it, ana­tó­miai tí­pu­sa­it, kli­ni­kai meg­je­le­né­si for­má­it és ezek ke­ze­lé­si le­he­tő­sé­ge­it.
 ...

Tovább

A hímvessző veleszületett, egyedüli tünetként jelentkező görbületének műtétei

Szer­zők az egyet­len tü­net­ként je­lent­ke­ző ve­le­szü­le­tett pé­nisz­gör­bü­let 67 műté­té­ről szá­mol­nak be. Meg­ha­tá­roz­ták a diszpláziás szö­ve­ti ele­mek és a kü­lön­bö­ző irá­nyú gör­bü­le­tek kö­zöt­ti oki ös­­sze­füg­gé­se­ket, és az egye­ne­sí­tést ezek­hez iga­zí­tot­ták. Ol­dal­irá­nyú fer­de­ség ese­tén csak a bar­lan­gos test ...

Tovább

Vesesejtes karcinóma prognosztikai faktorai

A szer­zők a klas­­szi­kus vi­lá­gos sej­tes tí­pu­sú, szo­lid és cisztikus for­má­jú ve­se­sej­tes kar­ci­nó­ma prog­nosz­ti­kai fak­to­ra­it te­kin­tik át. 85 be­teg ada­ta­it ele­mez­ve meg­ál­la­pít­ják, hogy a vé­let­le­nül fel­fe­de­zett, tü­net­men­tes ese­tek­ben a job­ban dif­fe­ren­ci­ált (G1, G2) da­ga­na­tok for­dul­tak elő, ezek prog­nó­zi­sa jobb. ...

Tovább

A 4 ng/ml alatti szérum prosztataspecifikus antigénszint mellett felfedezett prosztatarák jellegzetességei klinikánk betegeiben

A szer­zők sa­ját be­te­ge­ik­ben vizs­gál­ták a prosz­ta­ta­rák elő­for­du­lá­sát 4 ng/ml alat­ti prosztataspecifikus antigénszint ese­té­ben. 82 be­teg­ben vé­gez­tek transrectalis vé­kony­tű-biopsziát, va­la­mint 17 be­teg­ben el­vég­zett ra­di­ká­lis perinealis prostatectomia szö­vet­ta­ni ered­mé­nye alap­ján vizs­gál­ták a szig­ni­fi­káns da­ga­na­tok ...

Tovább
<< < 6 7 8 9 > >>
85 találat 9 oldalon