asd
29. évfolyam, 3. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

Esztétikus glans csonkolás péniszrák esetén

ÖSSZEFOGLALÁS: A péniszrák hazánkban ritka betegség, kezelése stádium és kockázati besoroláson alapul. Az alacsony, illetve közepes kockázati csoportban a kezelés leghatékonyabb módszere a daganat épben történő kimetszése, ez azonban ha a glansot érinti, a folyamat torzító szövethiánnyal gyógyul. A szerzők olyan műtéti módszert ismertetnek 4 esetben, amely az anatómiai struktúrák – glans, corpus cavernosumok, ...

Tovább

A lágyéktáji sérvek laparoszkópos zárása

ÖSSZEFOGLALÁS: A szegedi Urológiai Klinikán 2005 óta végeztünk ingvinális hernio­plasz­ti­kát laparoszkópos módszerrel, 69 betegen, 85 műtét történt, évről évre növekvő esetszámokkal.
Módszer: A sérv felett a peritoneumot laparoszkóppal a hasüreg felől nyitottuk meg, majd a tömlő kipreparálása után, a sérvkaput preperitoneálisan elhelyezett és klippekkel rögzített polipropilén hálóval zártuk le. A ...

Tovább

Az ESWL-kezelés szövődményei osztályunk anyagában 1988–2008 között

ÖSSZEFOGLALÁS: Hazánkban először osztályunkon 1988-ban vezették be az extrakorporális kőzúzást. A szerzők az azóta eltelt 21 év eredményeit és szövődményeit dolgozták fel. A kezdetek óta összesen 8.975 betegen végzett 10.648 ESWL-kezelést vizsgálták meg, ez nemzetközi mércével is kiemelkedően jelentős esetszám. Részletezik az évek során tapasztalt komplikációk fajtáit, illetve ismertetik azok megoldásait. ...

Tovább

Ileumból képzett bélhólyag kontinencia vizsgálata

Vizs­gá­la­tunk cél­ja volt a vi­ze­lé­si pa­ra­mé­te­rek vizs­gá­la­ta, az inkontinencia oka­i­nak ke­re­sé­se ileum-hólyag ese­té­ben, ame­lyet izominfiltratív hólyagtumor mi­att vég­zett ra­di­ká­lis cystectomia után ala­kí­tot­tunk ki. Az ál­ta­lunk vizs­gált ileum-hólyagot Reddy le­írá­sá­nak meg­fe­le­lő­en ké­pez­tük ki. 35 be­te­get von­tunk be a vizs­gá­lat­ba, az ...

Tovább

Radikális cystectomiák korai perioperatív eredményeinek és szövődményeinek értékelése, az aneszteziológus és intenzív terapeuta szempontjából

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Ta­nul­má­nyunk­ban is­mer­tet­jük a ra­di­ká­lis cystectomián át­esett be­te­gek­ről szer­zett ta­pasz­ta­la­ta­in­kat. Át­te­kint­jük az el­lá­tá­si pro­to­kollt, és ret­ros­pek­tív adat­gyûj­tés­sel vizs­gál­juk a ma­gas koc­ká­za­tú uro­ló­gi­ai mû­té­tek­kel kap­cso­la­tos ada­to­kat: a de­mog­rá­fi­ai pa­ra­mé­te­re­ket, a ...

Tovább

ESWL-rezisztens húgyúti kövek endoszkópos zúzása holmium-YAG lézerrel

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A holmium-YAG lé­ze­res en­do­szkó­pos kő­zú­zást 2007 és 2008 kö­zött 50 olyan eset­ben hasz­nál­ták, ahol leg­alább egy­szer si­ker­te­len ESWL-kezelés volt. A kö­vek kö­zül 25 az al­só, 12 a kö­zép­ső és fel­ső uréterben, 13 pe­dig a ve­se üreg­rend­sze­ré­ben volt. A lé­ze­res kő­zú­zás ered­mé­nyes­sé­gét 4 hét­tel a be­avat­ko­zás után ...

Tovább

Elsődleges ellátás és helyreállító műtétek Fournier-gangrénás esetben

11 be­te­gen szer­zett sa­ját ta­pasz­ta­lat és az iro­dal­mi ada­tok alap­ján szer­zők rö­vi­den át­te­kin­tik a Fournier-gangréna el­sőd­le­ges el­lá­tá­sá­nak kö­ve­tel­mé­nye­it, majd rész­le­te­sen fog­lal­koz­nak a ki­ala­kult szö­vet­hi­ány pót­lá­sá­nak le­he­tő­sé­ge­i­vel. Az azon­na­li el­sőd­le­ges se­bé­szi és ál­ta­lá­nos ke­ze­lés a ...

Tovább

A limfoszcintigráfia szerepe az urológiában*

Cik­künk­ben ös­­sze­fog­lal­juk az uro­ló­gi­ai da­ga­na­tok kuratív cél­za­tú el­lá­tá­sa­kor a nyirokcsomó-stagingben és a limfadenektómia ter­ve­zé­sé­ben egy­re hasz­no­sabb­nak bi­zo­nyu­ló izo­tó­pos limfográfia, az­az a limfoszcintigráfia el­mé­le­tét, di­ag­nosz­ti­kus és te­rá­pi­ás elő­nye­it, amely egyén­re sza­bott, ezért ha­té­ko­nyabb el­lá­tást és a ...

Tovább

Az uréter iatrogén sérüléseinek diagnosztikája és terápiája*

A köz­le­mény iro­dal­mi ada­tok és sa­ját ta­pasz­ta­la­tok alap­ján te­kin­ti át az uré­ter iatrogén sé­rü­lé­se­i­nek di­ag­nosz­ti­ká­ját és fon­to­sabb te­rá­pi­ás le­he­tő­sé­ge­it. A sé­rü­lé­sek etio­ló­giájában az endourológia be­ve­ze­té­sé­nek ide­jén az uro­ló­gi­ai okok gya­ko­ri­sá­ga nö­ve­ke­dett, az utób­bi idők­ben is­mét ...

Tovább

Elsősorban a szalag minősége felelős a késői szövődményekért TOT-műtétekben

A szer­zők kü­lön­bö­ző TOT-szalagokkal vég­zett inkontinencia-gátló mű­tét­je­i­ket ha­son­lít­ják ös­­sze, a mű­té­ti tech­ni­ka, az ered­mé­nyes­ség és a szö­vőd­mé­nyek szem­pont­já­ból.
A 2004 és 2008 kö­zöt­ti idő­szak­ból 73 transzobturátor mű­té­tet ele­mez­tek és a be­te­ge­ket a hasz­nált sza­lag mi­nő­sé­ge alap­ján há­rom cso­port­ba osz­tot­ták. ...

Tovább
<< < 3 4 5 6 7 8 > >>
75 találat 8 oldalon