asd
31. évfolyam, 1. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A TVT-műtét ritka szövődményéről két eset kapcsán

A szer­zők TVT-műtéten át­esett két nő­be­te­gük ese­tét is­mer­te­tik, akik­nél évek­kel ké­sőbb a húgy­hó­lyag­ba penetrált sza­la­gon kő kép­ző­dött. A kö­ve­ket mind­két eset­ben en­do­szkó­pos úton tá­vo­lí­tot­ták el, egyi­kük­nél a TVT-szalag egy da­rab­já­val együtt.

 ... Tovább

Húgycsősérüléssel társuló péniszfraktúra

A szer­zők sú­lyos pé­nisz­frak­tú­rás ese­te­i­ket is­mer­te­tik, akik­ben az azon­na­li fel­tá­rás so­rán a bar­lan­gos test tok­já­nak széles sza­ka­dá­sán túl a húgy­cső sé­rü­lé­sét is ész­lel­ték, no­ha egyi­kük­ben er­re uta­ló egy­ér­tel­mű tü­net nem volt. A sé­rü­lé­sek el­var­rá­sa után a be­te­gek szö­vőd­mény­men­te­sen gyógy­ul­tak, ...

Tovább

Sacralis meningomyelokele eredményezte vizelési panaszok kezelése extracorporalis mágneses innervációval egy esetben

A szer­zők egy 13 éves meningomyelokelével szü­le­tett kis­lány vi­ze­lé­si pa­na­sza­i­nak fizioterápiás ke­ze­lé­se so­rán el­ért ered­mé­nye­i­ket is­mer­te­tik. Az újszülöttkori ideg­se­bé­sze­ti mű­té­tet kö­ve­tő­en a be­teg uro­ló­gi­ai sta­tu­sa (nap­pa­li és éj­sza­kai vizeletinkontinencia, urge pa­na­szok, gya­ko­ri vi­ze­let­ürí­té­sek kis frak­ci­ók­ban, ...

Tovább

Cystitis glandularis, egy ritka tumorszerű elváltozás

A cystitis glandularis egy kró­ni­kus gyul­la­dá­sok, és egyéb nyál­ka­hár­tya-ir­ri­­tá­ci­ók után je­lent­ke­ző hó­lyag­el­vál­to­zás. Gyak­ran sza­bály­ta­lan, ki­emel­ke­dő, tu­mor­sze­rű meg­je­le­­nést mu­tat, cisztoszkópia so­rán kar­ci­nó­ma gya­nú­ját kel­ti. Ese­tünk egy 40 éves fér­fi, aki he­refáj­dal­­mak­kal haematuriával je­lent­ke­zett. A ...

Tovább

Egészséges fiatal férfi Fourniergangrénája

A szer­zők fi­a­tal egész­sé­ges fér­fi be­teg idiopátiás Fournier-gangrénáját is­mer­te­tik, hang­sú­lyoz­va a fo­lya­mat kez­de­ti sza­ka­szá­ban ész­lel­he­tő el­lent­mon­dást az el­vál­to­zás és a be­teg pa­na­szai kö­zött. Fel­hív­ják a fi­gyel­met a CT-vizsgálat je­len­tő­sé­gé­re, va­la­mint az azon­na­li be­avat­ko­zás fon­tos­sá­gá­ra. Rö­vi­den ...

Tovább

Multilokuláris cisztás vesesejtes karcinóma

A multilokuláris cisz­tás ve­se­sej­tes rák (MCRCC) a kon­ven­ci­o­ná­lis ve­se­sej­tes rák (RCC) tá­vo­li al­tí­pu­sa, amely ka­rak­te­risz­ti­kus mik­ro­szkó­pos tu­laj­don­sá­gok­kal bír, en­nek el­le­né­re gya­kor­ta a ve­se benignus cisztikus el­vál­to­zá­sa­ként ke­rül le­írás­ra. Pri­mer da­ga­nat­ról van szó, amely nem a ve­se benignus cisztikus ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
56 találat 6 oldalon