asd
29. évfolyam, 4. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

Vizelési akadályt okozó fiatalkori prosztata ciszta műtéte

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők a fiatalkorban ritkán előforduló, vizeletürítési zavart pedig még ritkábban okozó prosztata cisztás esetüket ismertetik, akinél a gyógyulást a ciszta transurethralis rezekciójával érték el. Esetük kapcsán vázlatosan ismertetik a prosztata ciszták előfordulását, tüneteit, kezelési lehetőségeit. Felhívják a figyelmet arra, hogy bár panaszokat ritkán okozó elváltozásról van szó, de a ...

Tovább

Laparoszkópos radikális cystectomia férfiak esetében, testen kívül készített uretero-ileo-cutaneostomával és ileum-bélhólyaggal

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Az izominvazív húgy­hó­lyag­rák mű­té­ti ke­ze­lé­sé­nek „arany stan­dard­ja” a nyi­tott ra­di­ká­lis cystectomia. A kü­lön­bö­ző uro­ló­gi­ai kór­ké­pek ke­ze­lé­sé­ben is fo­ko­za­to­san te­ret nyert a la­parosz­kópia (1). Az új mód­szer, a laparoszkópos ra­di­ká­lis cystectomia (2) (3) (4) vál­to­zat­lan se­bé­szi és on­ko­ló­gi­ai el­vek ...

Tovább

TOT-szalag perforáció miatt képződött hólyag-hüvely sipoly zárása Lehoczky-lebenyplasztikával

A szer­zők egy 62 éves inkontinens nő­be­teg­ről szá­mol­nak be, aki­nél a hó­lya­got TOT-szalag per­fo­rál­ta és ez­után kö­vet­kez­mé­nyes hó­lyag-hü­vely si­poly ala­kult ki. A sza­la­got ki­ir­tot­ták, a si­polyt pe­dig Lehoczky-lebennyel zár­ták. Ma­ga a le­beny kör­nye­ző bőr­ből és vas­kos szubkután zsír­szö­vet­ből állt. A le­beny, vér­el­lá­tá­sát meg­tart­va, ...

Tovább

Kettős „J”-katéter késői szövődménye

A szer­zők egy be­teg­ben 10 éve fel­he­lye­zett ket­tős „J” ka­té­tert ta­lál­tak, ezen inkrusztáció és egy nagy hó­lyag­kő és pyelonkő kép­ző­dött, ezért ki­húz­ni nem le­he­tett. Nyi­tott mű­té­tet vé­gez­tek, a hó­lyag­kö­vet ki­vet­ték és a tönk­re­ment ve­sét el­tá­vo­lí­tot­ták....

Tovább

Calyco-ileo-neocystostomia mint maximum drenázs szoliter, köves, többször operált, tágult üregrendszerű veséből

A szer­zők egy 47 éves fér­fi­ be­teg jobb ol­da­li, funk­ci­o­ná­li­san szo­li­ter, tá­gult üreg­rend­sze­rű, több­szö­rö­sen ope­rált, zsu­go­ro­dott pyelonnal funk­ci­o­ná­ló ve­sé­jé­nek meg­men­té­sé­re calyco-ileo-neocystostomiát vé­gez­tek. A ko­ráb­bi hal­mo­zott, kö­ves gör­csök meg­szűn­tek, a vi­ze­let sza­ba­don ürül a bél-uré­te­ren....

Tovább

Hímvesszőt leszorító gyűrű sürgős eltávolítása gyors fémvágó körfűrésszel a merevedés megőrzése érdekében

A szer­zők pé­nisz­re hú­zott ke­rin­gé­si za­vart oko­zó vas­gyű­rű el­tá­vo­lí­tá­sá­ról szá­mol­nak be. A gyű­rűt or­vo­si mű­sze­rek he­lyett fém gyors­vá­gó fű­résszel vág­ták ket­té. A sür­gős be­avat­ko­zás mi­att, csak rö­vid ide­jű ke­rin­gé­si za­var tör­tént, így ezt kö­ve­tő­en tel­jes gyógy­ulást ér­tek el....

Tovább

Granulomatosus prostatitis – Esetleírás és irodalmi áttekintés

A granulomatosus prostatitis a prosz­ta­ta szo­kat­lan, benignus, gyul­la­dá­sos be­teg­sé­ge. A rectalis di­gi­tá­lis vizs­gá­lat, a transrectalis ult­ra­hang, és a szé­rum PSA vizs­gá­la­ta kar­ci­nó­mát utá­noz­hat. A di­ag­nó­zis­hoz a prosztata-biopszia szö­vet­ta­ni vizs­gá­la­ta ve­zet. Ese­tünk­ben egy prosz­ta­ta transurethralis re­szek­ció után ki­ala­kult granulomatosus ...

Tovább

A TVT-műtét ritka szövődményéről két eset kapcsán

A szer­zők TVT-műtéten át­esett két nő­be­te­gük ese­tét is­mer­te­tik, akik­nél évek­kel ké­sőbb a húgy­hó­lyag­ba penetrált sza­la­gon kő kép­ző­dött. A kö­ve­ket mind­két eset­ben en­do­szkó­pos úton tá­vo­lí­tot­ták el, egyi­kük­nél a TVT-szalag egy da­rab­já­val együtt.

 ... Tovább

Húgycsősérüléssel társuló péniszfraktúra

A szer­zők sú­lyos pé­nisz­frak­tú­rás ese­te­i­ket is­mer­te­tik, akik­ben az azon­na­li fel­tá­rás so­rán a bar­lan­gos test tok­já­nak széles sza­ka­dá­sán túl a húgy­cső sé­rü­lé­sét is ész­lel­ték, no­ha egyi­kük­ben er­re uta­ló egy­ér­tel­mű tü­net nem volt. A sé­rü­lé­sek el­var­rá­sa után a be­te­gek szö­vőd­mény­men­te­sen gyógy­ul­tak, ...

Tovább

Sacralis meningomyelokele eredményezte vizelési panaszok kezelése extracorporalis mágneses innervációval egy esetben

A szer­zők egy 13 éves meningomyelokelével szü­le­tett kis­lány vi­ze­lé­si pa­na­sza­i­nak fizioterápiás ke­ze­lé­se so­rán el­ért ered­mé­nye­i­ket is­mer­te­tik. Az újszülöttkori ideg­se­bé­sze­ti mű­té­tet kö­ve­tő­en a be­teg uro­ló­gi­ai sta­tu­sa (nap­pa­li és éj­sza­kai vizeletinkontinencia, urge pa­na­szok, gya­ko­ri vi­ze­let­ürí­té­sek kis frak­ci­ók­ban, ...

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
53 találat 6 oldalon