asd
31. évfolyam, 2. szám
Szerzői útmutató Lektori útmutató

 

A vesicula seminalis cisztáról négy eset bemutatása kapcsán

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A vesicula seminalis ciszta számos differenciáldiagnosztikai nehézséget vet fel az urológiai gyakorlatban. Összefoglaló közleményünkben a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikáján felismert vesicula seminalis ciszta 4 esetét ismertetjük. Áttekintjük a kórkép fejlődéstani okait, tüneteit, felismerését és ennek nehézségeit, valamint a kezelési lehetőségeket....

Tovább

Fiatal férfi beteg ritka jóindulatú hólyagdaganata

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szerzők fiatal férfi beteg benignus hólyagdaganatának esetét ismertetik. Jobb oldali hydrokele tüneteivel jelentkező betegnél a kivizsgálás során nagyméretű, a hólyag mell­ső falán elhelyezkedő tumort igazoltak. Transzvezikális feltárásból a daganatot hólyag­fal­reszek­cióval távolították el, a szövettani feldolgozás leiomyomát igazolt. Az alábbi esetismertetésre ezen mezenchymális ...

Tovább

A hólyag ritka, jóindulatú daganata

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: A szerzők a húgyhólyagban ritkán előforduló jóindulatú daganat, a leio­myo­ma operált esetét mutatják be. A leiomyoma panaszt legfeljebb a térfoglalása miatt okoz, és sokszor panaszmentes betegen véletlenül kerül kórismézésre. A képalkotó és endoszkópos vizsgálat sem tudja kimutatni a folyamat dignitását, ezért szükséges az eltávolítás és szövettani feldolgozás. A bemutatott, ...

Tovább

A mellékhere adenomatoid tumora

ÖSSZEFOGLALÁS: Az adenomatoid tumor a paratesztikuláris régió ritka, benignus, mezo­the­liális eredetű tumora, amely leggyakrabban a mellékheréből indul ki. A szerzők ismertetik egy 70 éves férfi esetét, akinek tévesen, a mellékheréből kiinduló tumora heretumor gyanúját keltette, ezért radikális szemikasztráció történt.
 ...

Tovább

Megtévesztő klinikum és szövettan, hólyag endometriózisban

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők beszámolnak egy félrevezető tüneteket mutató hólyag endo­met­rió­zisos betegről, akinél csak a második műtét alkalmával vált egyértelművé a szövettani diagnózis. Kiemelik az esetismertetés kapcsán a diagnózis buktatóit, a terápia nehézségét, és felhívják a figyelmet a kórkép növekvő gyakoriságára....

Tovább

Vizelési akadályt okozó fiatalkori prosztata ciszta műtéte

ÖSSZEFOGLALÁS: A szerzők a fiatalkorban ritkán előforduló, vizeletürítési zavart pedig még ritkábban okozó prosztata cisztás esetüket ismertetik, akinél a gyógyulást a ciszta transurethralis rezekciójával érték el. Esetük kapcsán vázlatosan ismertetik a prosztata ciszták előfordulását, tüneteit, kezelési lehetőségeit. Felhívják a figyelmet arra, hogy bár panaszokat ritkán okozó elváltozásról van szó, de a ...

Tovább

Laparoszkópos radikális cystectomia férfiak esetében, testen kívül készített uretero-ileo-cutaneostomával és ileum-bélhólyaggal

ÖS­­SZE­FOG­LA­LÁS: Az izominvazív húgy­hó­lyag­rák mű­té­ti ke­ze­lé­sé­nek „arany stan­dard­ja” a nyi­tott ra­di­ká­lis cystectomia. A kü­lön­bö­ző uro­ló­gi­ai kór­ké­pek ke­ze­lé­sé­ben is fo­ko­za­to­san te­ret nyert a la­parosz­kópia (1). Az új mód­szer, a laparoszkópos ra­di­ká­lis cystectomia (2) (3) (4) vál­to­zat­lan se­bé­szi és on­ko­ló­gi­ai el­vek ...

Tovább

TOT-szalag perforáció miatt képződött hólyag-hüvely sipoly zárása Lehoczky-lebenyplasztikával

A szer­zők egy 62 éves inkontinens nő­be­teg­ről szá­mol­nak be, aki­nél a hó­lya­got TOT-szalag per­fo­rál­ta és ez­után kö­vet­kez­mé­nyes hó­lyag-hü­vely si­poly ala­kult ki. A sza­la­got ki­ir­tot­ták, a si­polyt pe­dig Lehoczky-lebennyel zár­ták. Ma­ga a le­beny kör­nye­ző bőr­ből és vas­kos szubkután zsír­szö­vet­ből állt. A le­beny, vér­el­lá­tá­sát meg­tart­va, ...

Tovább

Kettős „J”-katéter késői szövődménye

A szer­zők egy be­teg­ben 10 éve fel­he­lye­zett ket­tős „J” ka­té­tert ta­lál­tak, ezen inkrusztáció és egy nagy hó­lyag­kő és pyelonkő kép­ző­dött, ezért ki­húz­ni nem le­he­tett. Nyi­tott mű­té­tet vé­gez­tek, a hó­lyag­kö­vet ki­vet­ték és a tönk­re­ment ve­sét el­tá­vo­lí­tot­ták....

Tovább

Calyco-ileo-neocystostomia mint maximum drenázs szoliter, köves, többször operált, tágult üregrendszerű veséből

A szer­zők egy 47 éves fér­fi­ be­teg jobb ol­da­li, funk­ci­o­ná­li­san szo­li­ter, tá­gult üreg­rend­sze­rű, több­szö­rö­sen ope­rált, zsu­go­ro­dott pyelonnal funk­ci­o­ná­ló ve­sé­jé­nek meg­men­té­sé­re calyco-ileo-neocystostomiát vé­gez­tek. A ko­ráb­bi hal­mo­zott, kö­ves gör­csök meg­szűn­tek, a vi­ze­let sza­ba­don ürül a bél-uré­te­ren....

Tovább
<< < 1 2 3 4 5 6 > >>
58 találat 6 oldalon